Visa allt om Mats Oldmark AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 85 272 83 850 81 143 75 703 74 474 71 187 70 797 70 845 70 841 69 481
Övrig omsättning 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 273 4 144 2 501 163 -32 -43 -240 868 1 372 1 694
Resultat efter finansnetto 3 102 4 181 3 395 140 33 166 -431 829 1 532 1 535
Årets resultat 2 850 3 278 1 739 99 37 456 -159 795 1 866 709
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 013 9 667 7 393 5 989 5 680 5 606 6 569 6 131 6 095 6 144
Omsättningstillgångar 10 710 8 389 7 404 5 861 6 146 6 518 5 282 5 948 5 754 5 422
Tillgångar 21 723 18 055 14 796 11 850 11 826 12 124 11 850 12 079 11 849 11 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 951 10 451 7 523 5 784 5 684 5 648 5 191 5 351 6 056 4 690
Obeskattade reserver 970 1 220 1 220 0 0 0 424 666 866 1 691
Avsättningar (tkr) 1 106 708 559 410 261 162 485 336 0 0
Långfristiga skulder 222 268 315 362 408 978 385 432 478 525
Kortfristiga skulder 6 474 5 407 5 179 5 295 5 472 5 337 5 365 5 296 4 449 4 660
Skulder och eget kapital 21 723 18 055 14 796 11 850 11 826 12 124 11 850 12 079 11 849 11 566
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 590 592
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 558 6 560 5 841 5 508
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 564 1 775 1 941 1 773
Utdelning till aktieägare 500 350 300 0 0 0 0 0 1 500 500
Omsättning 85 294 83 850 81 143 75 703 74 474 71 193 70 797 70 845 70 841 69 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 19 19 18 20 20 21 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 264 4 193 4 271 3 984 4 137 3 559 3 540 3 374 3 373 3 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 0 0 0 0 0 456 397 399 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 828 4 607 2 909 613 443 532 335 1 517 1 975 2 293
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,70% 3,34% 7,19% 1,65% 4,62% 0,55% -0,07% 0,01% 1,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,37% 23,29% 23,13% 1,38% 0,66% 1,97% -2,00% 7,62% 13,12% 14,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,66% 5,01% 4,22% 0,22% 0,10% 0,34% -0,33% 1,30% 2,20% 2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,48% 19,45% 18,19% 16,56% 16,62% 16,34% 16,55% 17,16% 17,11% 17,50%
Rörelsekapital/omsättning 4,97% 3,56% 2,74% 0,75% 0,91% 1,66% -0,12% 0,92% 1,84% 1,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,10% 63,15% 57,28% 48,81% 48,06% 46,59% 46,60% 48,60% 56,81% 51,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,02% 111,02% 101,70% 72,82% 73,81% 81,19% 57,28% 72,39% 84,31% 69,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!