Visa allt om R. Grips Åkeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 32 890 31 761 40 459 46 157 49 281 46 697 41 119 39 045 39 806 33 591
Övrig omsättning 1 572 1 047 1 288 1 307 3 122 1 175 405 757 525 1 550
Rörelseresultat (EBIT) 1 531 581 1 123 1 795 3 211 2 415 632 1 783 1 118 1 747
Resultat efter finansnetto 1 222 415 809 1 306 2 889 2 001 262 1 389 594 1 238
Årets resultat 990 55 466 765 339 281 190 1 070 455 1 013
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 943 20 078 24 049 28 592 25 343 18 835 23 854 19 006 20 746 23 698
Omsättningstillgångar 11 192 12 852 14 979 14 140 16 021 11 924 10 594 9 100 7 692 8 367
Tillgångar 26 135 32 930 39 028 42 732 41 363 30 759 34 447 28 105 28 438 32 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 834 12 045 11 990 11 524 11 309 11 070 10 939 10 899 9 979 9 674
Obeskattade reserver 4 955 4 955 4 618 4 409 4 080 1 630 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 221 8 387 12 432 16 104 13 826 9 418 13 100 9 322 10 092 12 684
Kortfristiga skulder 5 125 7 544 9 988 10 696 12 149 8 642 10 409 7 884 8 367 9 707
Skulder och eget kapital 26 135 32 930 39 028 42 732 41 363 30 759 34 447 28 105 28 438 32 065
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 832
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 11 155 11 095 7 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 3 522 3 762 3 050
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 550 100 150 150 150 150
Omsättning 34 462 32 808 41 747 47 464 52 403 47 872 41 524 39 802 40 331 35 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 24 30 37 36 34 33 32 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 349 1 985 1 686 1 539 1 332 1 297 1 209 1 183 1 244 1 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 600 537 517 502 482 456 449 472 535
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 083 4 863 6 049 7 013 8 014 7 710 5 700 6 208 5 940 6 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,55% -21,50% -12,34% -6,34% 5,53% 13,57% 5,31% -1,91% 18,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,00% 1,76% 3,39% 4,21% 7,77% 7,85% 1,83% 6,34% 4,07% 5,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,77% 1,83% 3,27% 3,89% 6,52% 5,17% 1,54% 4,57% 2,91% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 48,51% 50,58% 50,46% 51,31% 54,92% 55,79% 58,59% 57,49% 57,22%
Rörelsekapital/omsättning 18,45% 16,71% 12,34% 7,46% 7,86% 7,03% 0,45% 3,11% -1,70% -3,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,89% 48,31% 39,95% 35,02% 35,03% 40,12% 31,76% 38,78% 35,09% 30,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,38% 158,87% 139,59% 125,03% 128,57% 133,89% 98,36% 111,49% 89,12% 86,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!