Visa allt om K. Påhlsson Elmontage AB
Visa allt om K. Påhlsson Elmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 551 12 995 19 196 18 796 21 709 14 145 10 417 10 931 14 033 11 718
Övrig omsättning 33 105 91 63 31 - 120 - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 744 690 838 675 1 026 684 667 219 615 882
Resultat efter finansnetto 738 683 817 675 1 027 682 652 226 604 826
Årets resultat 376 391 437 491 746 498 473 295 415 436
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 262 307 101 57 73 7 88 328 420
Omsättningstillgångar 4 274 4 083 5 800 4 656 5 328 3 511 3 610 3 072 5 661 5 843
Tillgångar 4 839 4 346 6 107 4 757 5 385 3 584 3 617 3 160 5 988 6 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 673 1 597 1 506 1 769 1 878 1 533 1 435 1 161 1 066 776
Obeskattade reserver 673 425 250 0 0 0 0 0 200 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 120 51 224 332
Kortfristiga skulder 2 494 2 323 4 351 2 988 3 507 2 052 2 063 1 947 4 497 4 955
Skulder och eget kapital 4 839 4 346 6 107 4 757 5 385 3 584 3 617 3 160 5 988 6 263
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 1 061 982 842 877 821 634 454
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 275 3 102 2 786 1 481 1 424 1 422 1 356 1 440 1 671 1 867
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 322 1 107 1 112 1 056 1 131 944 871 861 833 1 013
Utdelning till aktieägare 300 300 300 400 600 400 400 200 200 125
Omsättning 11 584 13 100 19 287 18 859 21 740 14 145 10 537 10 931 14 061 11 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 6 6 6 6 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 624 2 742 3 133 3 618 2 358 1 736 1 562 1 754 1 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 555 591 631 604 569 535 464 405 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 850 775 882 706 1 042 697 748 315 725 1 036
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,11% -32,30% 2,13% -13,42% 53,47% 35,79% -4,70% -22,11% 19,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,44% 15,90% 13,74% 14,57% 19,31% 19,50% 18,55% 7,82% 10,59% 14,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,47% 5,32% 4,37% 3,69% 4,79% 4,94% 6,44% 2,26% 4,52% 7,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,36% 55,62% 36,18% 30,51% 27,69% 37,29% 48,13% 43,89% 37,73% 48,66%
Rörelsekapital/omsättning 15,41% 13,54% 7,55% 8,87% 8,39% 10,31% 14,85% 10,29% 8,29% 7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,42% 44,37% 27,85% 37,19% 34,87% 42,77% 39,67% 36,74% 20,21% 14,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,37% 175,76% 133,30% 155,82% 151,92% 171,10% 174,99% 157,78% 125,88% 117,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...