Visa allt om Berggren Investment Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Nettoomsättning 314 0 0 13 982 10 031 954 8 936 6 030 3 047 1 505
Övrig omsättning 0 213 470 273 120 0 13 39 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 623 -2 457 -1 427 12 081 7 360 -1 334 6 938 5 007 2 314 1 137
Resultat efter finansnetto -1 485 -2 532 -1 495 12 040 7 267 -1 348 6 937 5 004 2 314 1 137
Årets resultat 65 -128 -95 7 032 4 255 -36 4 128 2 891 1 351 628
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 146 20 752 18 909 18 314 12 293 8 248 4 651 521 241 0
Omsättningstillgångar 595 2 259 8 872 12 916 7 230 5 241 8 490 6 448 3 079 1 488
Tillgångar 20 741 23 011 27 780 31 231 19 523 13 489 13 141 6 970 3 320 1 488
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 650 16 305 16 813 17 318 10 856 7 107 7 663 3 784 1 493 742
Obeskattade reserver 2 048 3 598 6 002 7 402 4 385 2 585 3 897 2 259 967 387
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 2 770 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 273 338 2 195 3 740 1 512 1 027 1 581 927 860 359
Skulder och eget kapital 20 741 23 011 27 780 31 231 19 523 13 489 13 141 6 970 3 320 1 488
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 360 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 1 084 480 0 200
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 327 182 128 77
Utdelning till aktieägare 480 720 380 410 570 506 520 249 600 600
Omsättning 314 213 470 14 255 10 151 954 8 949 6 069 3 047 1 505
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 157 - - 6 991 5 016 477 4 468 3 015 3 047 1 505
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 590 823 454 536 769 672 712 338 531 277
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 400 -2 200 -1 130 12 355 7 671 -1 111 7 081 5 100 2 351 1 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 39,39% 951,47% -89,32% 48,19% 97,90% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,49% - - 38,68% 37,70% -9,87% 52,80% 71,85% 69,70% 76,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -230,25% - - 86,40% 73,37% -139,62% 77,64% 83,05% 75,94% 75,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 102,55% - - 65,63% 57,00% 441,72% 77,32% 91,56% 72,83% 75,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,16% 83,05% 77,37% 73,94% 73,13% 67,64% 81,44% 79,57% 67,69% 69,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,95% 668,34% 404,19% 345,35% 478,17% 510,32% 537,00% 695,58% 358,02% 414,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!