Visa allt om Navet Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 63 705 57 228 50 026 48 684 42 995 41 812 42 099 47 123 50 841 48 702
Övrig omsättning 173 491 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 695 2 340 605 3 150 1 618 2 062 1 993 1 506 2 715 3 280
Resultat efter finansnetto 2 675 2 217 592 3 145 1 612 2 060 2 022 1 554 2 800 3 363
Årets resultat 2 047 1 664 350 2 305 1 013 1 440 1 418 1 017 1 953 2 236
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 084 6 326 7 901 1 455 1 642 1 300 1 420 2 088 3 025 3 438
Omsättningstillgångar 17 304 16 432 14 959 18 898 14 595 17 610 15 215 18 862 17 118 16 976
Tillgångar 23 388 22 758 22 860 20 353 16 237 18 910 16 635 20 950 20 143 20 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 943 5 397 5 232 6 719 5 214 5 611 5 299 4 353 4 336 3 383
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 941 850 795 582 614 622 540 571 698 277
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 504 16 511 16 833 13 052 10 409 12 677 10 796 16 026 15 109 16 754
Skulder och eget kapital 23 388 22 758 22 860 20 353 16 237 18 910 16 635 20 950 20 143 20 414
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 042 23 435 20 741 19 502 18 099 16 994 14 201 17 514 19 281 18 592
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 355 8 800 8 617 7 775 7 402 7 244 7 105 8 062 8 968 8 714
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 878 57 719 50 026 48 684 42 995 41 812 42 099 47 123 50 841 48 702
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 40 42 33 32 29 30 31 31 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 448 1 431 1 191 1 475 1 344 1 442 1 403 1 520 1 640 1 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 806 699 827 797 836 710 825 911 853
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 954 4 174 3 804 3 592 1 998 2 491 2 347 1 991 3 323 3 762
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,32% 14,40% - 13,23% 2,83% -0,68% -10,66% -7,31% 4,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,52% 10,29% 2,66% 15,48% 9,99% 10,94% 12,21% 7,48% 14,04% 16,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,23% 4,09% 1,22% 6,47% 3,77% 4,95% 4,82% 3,33% 5,56% 6,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,15% 7,92% 7,45% 12,97% 11,21% 12,54% 12,21% 10,02% 12,39% 15,23%
Rörelsekapital/omsättning 1,26% -0,14% -3,75% 12,01% 9,74% 11,80% 10,50% 6,02% 3,95% 0,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,41% 23,71% 22,89% 33,01% 32,11% 29,67% 31,85% 20,78% 21,53% 16,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,77% 99,34% 88,83% 144,75% 139,96% 138,87% 140,87% 117,38% 113,13% 97,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 53 069 44 274 39 253 39 291 38 275 34 738 33 680 34 238 39 470 42 196
Övrig omsättning 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 689 1 422 415 2 117 2 418 1 450 1 755 1 706 1 490 2 496
Resultat efter finansnetto 671 1 449 954 3 618 2 414 1 446 1 754 1 844 1 541 2 568
Årets resultat 1 753 1 148 23 3 008 1 776 1 058 1 224 1 240 1 388 1 507
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 770 2 484 3 262 3 040 3 159 3 325 2 976 3 080 3 719 4 583
Omsättningstillgångar 14 950 16 286 13 751 14 246 14 020 11 452 14 291 11 181 15 405 13 009
Tillgångar 17 720 18 770 17 013 17 286 17 179 14 777 17 267 14 261 19 124 17 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 572 4 319 4 671 6 148 5 114 4 138 4 490 4 394 3 654 3 266
Obeskattade reserver 403 401 467 538 645 745 870 878 768 1 241
Avsättningar (tkr) 568 516 456 526 441 450 429 349 376 341
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 177 13 534 11 419 10 074 10 979 9 444 11 478 8 640 14 326 12 744
Skulder och eget kapital 17 720 18 770 17 013 17 286 17 179 14 777 17 267 14 261 19 124 17 592
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 042 21 361 17 000 16 252 16 909 15 749 14 679 11 580 14 992 16 788
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 10 355 8 097 7 079 6 864 6 708 6 432 6 337 5 995 6 852 7 722
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 500 1 500 0 800 1 410 1 128 500 1 000
Omsättning 53 069 44 646 39 253 39 291 38 275 34 738 33 680 34 238 39 470 42 196
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 39 35 30 28 27 24 24 26 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 206 1 135 1 122 1 310 1 367 1 287 1 403 1 427 1 518 1 623
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 804 755 688 771 843 822 876 732 840 943
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 179 1 422 929 2 117 2 860 1 810 2 118 2 050 1 901 3 003
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,86% 12,79% -0,10% 2,65% 10,18% 3,14% -1,63% -13,26% -6,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,89% 8,38% 5,69% 20,95% 14,08% 9,84% 10,20% 12,97% 8,13% 14,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,30% 3,55% 2,47% 9,22% 6,32% 4,19% 5,23% 5,40% 3,94% 6,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,44% 8,71% 9,21% 13,42% 13,46% 12,64% 14,14% 13,78% 11,66% 13,49%
Rörelsekapital/omsättning 5,23% 6,22% 5,94% 10,62% 7,95% 5,78% 8,35% 7,42% 2,73% 0,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,58% 24,68% 29,60% 37,99% 32,70% 31,94% 29,93% 35,61% 22,24% 23,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,67% 120,11% 120,37% 140,72% 127,65% 120,98% 124,46% 129,33% 107,18% 101,88%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!