Visa allt om Stefans Skog & Fritid AB
Visa allt om Stefans Skog & Fritid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 179 9 896 8 538 8 025 7 932 8 551 7 860 5 843 5 566 5 621
Övrig omsättning 172 349 246 - - 8 25 3 29 88
Rörelseresultat (EBIT) 212 254 183 80 93 705 355 162 230 131
Resultat efter finansnetto 194 223 121 4 -3 594 239 43 74 -8
Årets resultat 152 174 94 42 4 327 130 42 74 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 15 35 56 76 104 39 71 114 179
Omsättningstillgångar 2 705 2 584 2 892 2 885 2 720 3 177 2 408 2 488 2 473 2 664
Tillgångar 2 727 2 599 2 927 2 941 2 796 3 281 2 447 2 559 2 587 2 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 190 1 038 864 771 729 724 397 266 225 151
Obeskattade reserver 149 149 149 149 199 209 60 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 442 555 668 801 827 896 972 1 137 892
Kortfristiga skulder 1 059 970 1 359 1 353 1 067 1 521 1 093 1 320 1 225 1 800
Skulder och eget kapital 2 727 2 599 2 927 2 941 2 796 3 281 2 447 2 559 2 587 2 843
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 282 271 268 253 187 219 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 572 1 420 776 474 490 555 504 446 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 541 483 404 320 281 275 244 285 201
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 351 10 245 8 784 8 025 7 932 8 559 7 885 5 846 5 595 5 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 5 4 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 530 1 649 1 708 1 605 1 586 2 138 2 620 1 948 1 855 1 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 355 382 302 217 267 366 315 321 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 239 274 203 100 121 741 387 205 280 195
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,25% 15,91% 6,39% 1,17% -7,24% 8,79% 34,52% 4,98% -0,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,81% 9,81% 6,29% 2,72% 3,33% 21,49% 14,51% 6,33% 8,89% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,32% 2,58% 2,16% 1,00% 1,17% 8,24% 4,52% 2,77% 4,13% 2,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,78% 27,94% 29,00% 27,80% 22,18% 27,87% 25,09% 28,53% 30,69% 29,30%
Rörelsekapital/omsättning 17,93% 16,31% 17,96% 19,09% 20,84% 19,37% 16,73% 19,99% 22,42% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,90% 44,41% 33,49% 30,17% 31,32% 26,76% 18,03% 10,39% 8,70% 5,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,70% 78,35% 68,73% 64,52% 67,39% 43,46% 43,64% 46,14% 34,20% 28,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...