Visa allt om Nordanviken Skinnskatteberg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 125 5 344 5 637 6 786 7 750 7 546 7 281 6 785 6 084 5 499
Övrig omsättning 9 794 980 477 1 906 10 0 0 17 21 665
Rörelseresultat (EBIT) 12 101 872 1 144 3 747 626 170 1 986 1 244 880 888
Resultat efter finansnetto 11 794 610 658 3 389 242 -255 1 787 1 183 792 770
Årets resultat 9 088 -162 -1 405 -2 167 489 -255 1 046 738 756 670
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 746 24 073 19 688 20 812 29 028 29 964 31 859 9 555 9 591 9 998
Omsättningstillgångar 1 617 1 269 4 237 1 864 2 536 2 224 1 583 3 275 2 164 3 579
Tillgångar 49 364 25 342 23 925 22 677 31 564 32 188 33 442 12 830 11 755 13 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 444 1 709 1 226 6 031 9 425 8 936 9 191 6 834 6 096 5 765
Obeskattade reserver 961 957 714 714 714 714 714 268 0 84
Avsättningar (tkr) 3 344 0 645 597 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 261 16 733 115 115 0 17 280 21 564 3 509 998 3 748
Kortfristiga skulder 2 353 5 943 21 225 15 220 21 426 5 259 1 973 2 219 4 662 3 981
Skulder och eget kapital 49 364 25 342 23 925 22 677 31 564 32 188 33 442 12 830 11 755 13 577
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - - 526 509 598 571
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - - 190 170 211 202
Utdelning till aktieägare 8 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 919 6 324 6 114 8 692 7 760 7 546 7 281 6 802 6 105 6 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 5 344 5 637 6 786 7 750 3 773 3 641 3 393 3 042 2 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 134 269 388 789 430 358 343 373 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 101 1 450 1 923 4 473 1 562 1 249 2 478 1 667 1 287 1 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,10% -5,20% -16,93% -12,44% 2,70% 3,64% 7,31% 11,52% 10,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,51% 3,44% 5,33% 16,56% 1,99% 0,55% 5,95% 9,81% 7,78% 6,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 236,12% 16,32% 22,64% 55,33% 8,09% 2,33% 27,33% 18,56% 15,02% 16,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 18,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -14,36% -87,46% -301,37% -196,82% -243,74% -40,22% -5,36% 15,56% -41,06% -7,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,11% 9,69% 7,45% 29,05% 31,62% 29,49% 29,15% 54,90% 51,86% 42,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,72% 21,35% 19,96% 12,25% 11,84% 42,29% 80,23% 147,59% 46,42% 89,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!