Visa allt om Frösunda Omsorg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 553 338 514 733 1 880 293 1 949 696 2 132 974 2 479 721 2 601 290 2 554 689 1 961 262 1 672 029
Övrig omsättning 35 599 30 709 31 998 27 484 23 090 31 006 20 022 11 288 8 290 12 113
Rörelseresultat (EBIT) 31 760 -39 122 19 357 -5 783 -39 892 -37 617 -11 155 47 757 -37 466 -9 680
Resultat efter finansnetto -4 569 -74 407 -14 260 -40 099 -74 200 -53 181 -24 594 40 745 -57 437 -52 313
Årets resultat 4 166 28 889 2 073 -82 624 -22 194 -2 952 27 311 12 231 -44 223 12 624
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 509 279 758 485 773 471 044 508 271 536 075 568 900 619 330 637 041 1 250 420
Omsättningstillgångar 723 377 485 599 588 897 543 630 661 021 878 403 860 046 743 463 642 908 318 896
Tillgångar 1 044 886 765 356 1 074 670 1 014 675 1 169 292 1 414 478 1 428 946 1 362 793 1 279 949 1 569 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 050 168 884 342 535 340 463 423 086 445 280 448 232 420 921 410 461 454 684
Obeskattade reserver 13 738 6 050 11 681 11 633 22 572 57 822 47 213 19 044 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 406 284 406 284 406 284 387 298 387 298 239 711 291 430 330 627 362 199 445 917
Kortfristiga skulder 451 814 184 139 314 170 275 281 331 336 671 665 642 071 592 201 507 289 668 715
Skulder och eget kapital 1 044 886 765 356 1 074 670 1 014 675 1 169 292 1 414 478 1 428 946 1 362 793 1 279 949 1 569 316
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 324 1 345 2 067 4 876 3 727 7 010 6 697 6 322 5 449 2 358
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 343 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 244 306 270 447 1 175 343 1 238 781 1 369 673 1 582 129 1 655 075 1 654 388 1 303 789 1 096 478
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 50 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 95 682 111 645 437 829 457 021 515 852 587 776 609 581 579 781 448 153 374 882
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 588 937 545 442 1 912 291 1 977 180 2 156 064 2 510 727 2 621 312 2 565 977 1 969 552 1 684 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 495 571 2 982 3 061 3 462 4 003 4 212 5 310 4 289 3 601
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 118 901 631 637 616 619 618 481 457 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 675 541 555 546 546 541 424 412 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 858 -31 808 58 094 33 940 384 4 554 30 077 87 974 -562 28 265
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,50% -72,62% -3,56% -8,59% -13,98% -4,67% 1,82% 30,26% 17,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% -4,91% 1,91% -0,57% -3,41% -2,66% -0,78% 4,35% -2,09% 0,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,26% -7,30% 1,09% -0,29% -1,87% -1,52% -0,43% 2,32% -1,36% 0,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,77% 94,08% 97,73% 97,04% 97,04% 96,63% 97,29% 97,68% 97,61% 97,94%
Rörelsekapital/omsättning 49,08% 58,57% 14,61% 13,76% 15,46% 8,34% 8,38% 5,92% 6,91% -20,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,59% 22,68% 32,72% 34,45% 37,69% 34,67% 33,95% 31,98% 32,07% 28,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,11% 263,71% 187,45% 197,48% 199,50% 130,78% 133,95% 125,54% 126,73% 47,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!