Visa allt om Svenska Stadshotell AB
Visa allt om Svenska Stadshotell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 342 7 546 7 925 7 283 9 703 6 915 6 763 6 774 12 742 7 831
Övrig omsättning 60 155 - 15 - - - - - 89
Rörelseresultat (EBIT) 1 075 -1 392 -4 620 -2 917 -3 297 -3 717 -2 838 -2 691 2 280 -4 688
Resultat efter finansnetto 1 136 9 668 -4 452 -2 968 -3 240 -11 037 -6 846 -2 691 -2 706 3 609
Årets resultat 1 044 9 395 131 -297 -1 301 1 974 1 350 -1 464 -2 462 -1 863
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 008 16 632 84 081 87 322 70 365 42 306 58 647 64 309 64 406 74 081
Omsättningstillgångar 10 858 43 802 2 517 781 9 945 36 969 37 680 36 723 40 484 36 527
Tillgångar 35 866 60 434 86 598 88 103 80 310 79 275 96 327 101 032 104 890 110 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 540 49 496 60 101 59 971 60 268 72 250 70 277 73 426 77 890 84 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 957 8 922 1 480 1 394 1 309 1 226 1 713 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 127 127 3 714 0 0 1 609 1 505 1 445
Kortfristiga skulder 1 369 2 016 24 890 26 611 15 019 5 799 24 337 25 997 25 495 24 811
Skulder och eget kapital 35 866 60 434 86 598 88 103 80 310 79 275 96 327 101 032 104 890 110 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 220 1 327 510 181 2 308 1 265 1 214 961 1 293 1 890
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 235 2 570 2 751 2 043 1 878 2 064 2 267 2 435 2 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 366 1 241 1 602 1 181 1 951 1 508 1 605 1 764 1 869 2 152
Utdelning till aktieägare 600 23 000 20 000 0 0 8 000 0 2 000 3 000 4 000
Omsättning 3 402 7 701 7 925 7 298 9 703 6 915 6 763 6 774 12 742 7 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 5 8 9 9 6 7 10 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 342 1 509 991 809 1 078 1 153 966 677 1 158 870
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 644 801 624 616 739 827 757 552 532 728
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 075 -1 302 -3 291 -2 515 -2 915 -3 476 -2 691 -2 452 2 473 -4 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,71% -4,78% 8,82% -24,94% 40,32% 2,25% -0,16% -46,84% 62,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,21% 16,04% -5,08% -3,27% -3,96% -13,92% -7,09% -2,66% -2,57% 8,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,44% 128,43% -55,52% -39,60% -32,75% -159,57% -101,01% -39,70% -21,18% 126,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 283,93% 553,75% -282,31% -354,66% -52,29% 450,76% 197,29% 158,34% 117,63% 149,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,79% 81,90% 69,40% 68,07% 75,04% 91,14% 72,96% 72,68% 74,26% 76,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 793,13% 2 172,72% 10,11% 2,93% 66,22% 637,51% 154,83% 141,26% 158,79% 147,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...