Visa allt om Sveriges Senior Shop AB
Visa allt om Sveriges Senior Shop AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 366 2 799 2 821 2 635 2 424 2 781 2 578 2 478 2 443 2 395
Övrig omsättning 21 75 13 1 - - 1 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 351 764 863 695 652 368 346 262 176 2
Resultat efter finansnetto 350 741 850 684 608 362 338 41 199 -24
Årets resultat 340 394 510 393 290 99 159 -28 83 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 36 69 105 147 214 340 405 536
Omsättningstillgångar 2 110 2 200 1 939 1 594 1 338 1 121 779 782 934 950
Tillgångar 2 110 2 200 1 975 1 664 1 443 1 267 992 1 122 1 338 1 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 748 807 798 618 499 429 440 391 529 446
Obeskattade reserver 936 1 037 833 661 498 327 211 113 70 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 166 216 266
Kortfristiga skulder 426 356 344 384 446 511 341 452 523 774
Skulder och eget kapital 2 110 2 200 1 975 1 664 1 443 1 267 992 1 122 1 338 1 486
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 430 451 499 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 288 679 653 705 642 632 163 126 141 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 380 290 306 287 278 277 267 288 275
Utdelning till aktieägare 0 400 385 330 275 220 110 110 110 0
Omsättning 1 387 2 874 2 834 2 636 2 424 2 781 2 579 2 485 2 443 2 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 683 - 1 411 1 318 1 212 1 391 1 289 1 239 1 222 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 217 - 477 516 471 461 457 428 477 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 351 800 896 731 693 403 396 292 242 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -0,78% 7,06% 8,70% -12,84% 7,87% 4,04% 1,43% 2,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,73% 35,05% 44,00% 41,77% 45,74% 29,28% 35,38% 25,85% 17,94% 1,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,84% 27,55% 30,80% 26,38% 27,23% 13,34% 13,62% 11,70% 9,82% 1,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,68% 98,96% 93,83% 97,69% 99,26% 90,36% 97,17% 96,17% 92,71% 89,23%
Rörelsekapital/omsättning 123,28% 65,88% 56,54% 45,92% 36,80% 21,93% 16,99% 13,32% 16,82% 7,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,05% 73,45% 73,30% 68,12% 60,02% 52,88% 60,03% 42,27% 43,30% 30,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 495,31% 617,98% 560,76% 415,10% 300,00% 219,37% 228,45% 173,01% 178,59% 120,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...