Visa allt om Översättningsbolaget i Göteborg AB
Visa allt om Översättningsbolaget i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 439 359 370 506 426 807 951 907 1 144 1 499
Övrig omsättning - 10 - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 -276 163 225 49 66 3 -285 -19 -283
Resultat efter finansnetto 185 -282 164 225 21 38 -10 -313 -44 -302
Årets resultat 185 -282 164 225 21 38 -10 -313 -44 -302
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 4 51 138 220
Omsättningstillgångar 50 22 74 245 57 173 253 139 354 338
Tillgångar 50 22 74 245 57 174 257 189 492 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -84 -269 13 -151 -376 -398 -436 -426 -113 -69
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 0 0 342 398 306 214 319 263 392
Kortfristiga skulder 87 291 61 54 35 265 478 296 342 234
Skulder och eget kapital 50 22 74 245 57 174 257 189 492 557
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 130 - - - - 116 221 321 214 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 398 38 24 25 43 0 46 18 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 154 30 36 31 73 93 121 112 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 439 369 370 506 431 807 951 907 1 144 1 499
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 439 359 370 506 426 404 476 454 572 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 161 552 68 74 63 141 176 239 198 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 -276 163 228 51 69 49 -197 70 -193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,28% -2,97% -26,88% 18,78% -47,21% -15,14% 4,85% -20,72% -23,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 374,00% -1 254,55% 221,62% 91,84% 85,96% 37,93% 1,17% -147,62% -3,86% -49,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,60% -76,88% 44,32% 44,47% 11,50% 8,18% 0,32% -30,76% -1,66% -18,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,95% 99,72% 95,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,43% -74,93% 3,51% 37,75% 5,16% -11,40% -23,66% -17,31% 1,05% 6,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -168,00% -1 222,73% 17,57% -61,63% -659,65% -228,74% -169,65% -225,40% -22,97% -12,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,47% 7,56% 121,31% 453,70% 162,86% 65,28% 52,93% 46,96% 103,51% 144,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...