Visa allt om Veidekke Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 6 939 958 6 589 430 5 539 664 4 592 577 3 539 008 3 285 769 3 733 957 3 783 076 3 325 277 2 854 697
Övrig omsättning 1 133 1 357 1 752 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 387 22 002 -71 266 -15 887 32 406 6 015 80 632 64 806 86 763 45 240
Resultat efter finansnetto -7 517 26 329 -47 610 -24 670 1 133 10 732 99 922 72 432 90 439 49 429
Årets resultat -110 140 -60 759 -51 636 45 323 74 526 29 50 696 51 870 67 468 36 542
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 044 057 702 942 721 462 653 517 662 137 510 896 335 088 255 862 255 675 241 807
Omsättningstillgångar 2 186 150 2 674 624 1 713 497 1 605 650 910 742 1 147 932 1 189 139 1 265 959 1 134 425 943 770
Tillgångar 3 230 207 3 377 566 2 434 959 2 259 167 1 572 879 1 658 828 1 524 227 1 521 821 1 390 100 1 185 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 656 446 679 585 441 331 492 967 447 644 367 378 373 219 378 936 311 685 221 589
Obeskattade reserver 37 640 32 827 35 228 31 634 40 770 34 320 29 071 0 0 0
Avsättningar (tkr) 118 028 166 720 87 451 57 040 58 787 44 154 41 065 25 333 26 587 24 913
Långfristiga skulder 155 423 155 172 150 493 147 098 139 966 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 262 670 2 343 262 1 720 456 1 530 428 885 712 1 212 976 1 080 870 1 117 552 1 051 828 939 075
Skulder och eget kapital 3 230 207 3 377 566 2 434 959 2 259 167 1 572 879 1 658 828 1 524 227 1 521 821 1 390 100 1 185 577
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 2 942 2 650 1 075 929 3 401 4 228 4 051 4 197 3 329
Varav tantiem till styrelse & VD - 650 224 - 0 216 - - - -
Löner till övriga anställda 693 758 686 194 599 082 549 819 496 343 446 097 466 464 460 133 422 665 406 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 326 214 299 452 323 421 277 406 220 077 214 078 197 981 194 002 177 747 167 378
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 941 091 6 590 787 5 541 416 4 592 577 3 539 008 3 285 769 3 733 957 3 783 076 3 325 277 2 854 697
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 334 1 228 1 181 1 191 1 031 948 1 010 1 024 1 048 896
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 202 5 366 4 691 3 856 3 433 3 466 3 697 3 694 3 173 3 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 830 827 785 721 753 761 755 695 636 697
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 830 61 791 -29 976 26 915 69 836 34 676 105 696 95 953 118 043 76 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,32% 18,95% 20,62% 29,77% 7,71% -12,00% -1,30% 13,77% 16,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,11% 0,88% -1,78% -0,16% 0,87% 0,85% 6,67% 4,97% 6,60% 4,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,05% 0,45% -0,78% -0,08% 0,38% 0,43% 2,72% 2,00% 2,76% 1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,93% 19,99% 19,36% 22,42% 26,14% 26,55% 26,62% 24,23% 26,18% 26,26%
Rörelsekapital/omsättning -1,10% 5,03% -0,13% 1,64% 0,71% -1,98% 2,90% 3,92% 2,48% 0,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,23% 20,88% 19,25% 22,91% 30,48% 23,76% 25,89% 24,90% 22,42% 18,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,62% 114,14% 99,60% 104,92% 102,77% 94,47% 109,78% 113,10% 107,55% 100,48%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...