Visa allt om Arboga Bokskrivare Aktiebolag
Visa allt om Arboga Bokskrivare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 523 448 582 655 764 774 891 849 1 084 1 188
Övrig omsättning - - - - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 -6 247 201 248 402 184 490 527 643
Resultat efter finansnetto 63 5 276 228 270 410 117 476 630 1 074
Årets resultat 111 36 111 108 242 324 126 309 448 301
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 592 1 627 864 901 941 593 588 1 320 1 530 1 746
Omsättningstillgångar 775 1 300 2 159 2 197 1 951 2 183 2 203 1 705 1 752 3 300
Tillgångar 2 367 2 927 3 023 3 098 2 892 2 776 2 791 3 025 3 282 5 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 576 1 465 1 428 1 317 1 209 968 644 518 1 209 3 761
Obeskattade reserver 490 634 746 672 661 804 894 989 970 984
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 223 420 327 321 219 211 323 256 166 41
Kortfristiga skulder 78 408 522 788 803 793 930 1 262 937 260
Skulder och eget kapital 2 367 2 927 3 023 3 098 2 892 2 776 2 791 3 025 3 282 5 046
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 8 34 7 13 159 11 50 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 21 0 0 75 0 25 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 4 5 4 28 0 86 14 37 72
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000
Omsättning 523 448 582 655 764 786 891 849 1 084 1 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 262 224 291 328 382 387 446 425 542 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 29 17 7 26 57 - 135 23 50 61
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 31 284 241 272 432 214 540 563 683
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,74% -23,02% -11,15% -14,27% -1,29% -13,13% 4,95% -21,68% -8,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,42% 0,65% 9,10% 7,55% 9,79% 15,13% 6,74% 16,79% 19,50% 23,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,49% 4,24% 47,25% 35,73% 37,04% 54,26% 21,10% 59,84% 59,04% 98,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 133,27% 199,11% 281,27% 215,11% 150,26% 179,59% 142,87% 52,18% 75,18% 255,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,73% 66,95% 66,49% 58,50% 58,65% 56,22% 46,68% 40,66% 58,12% 88,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 993,59% 318,63% 413,60% 278,81% 242,96% 275,28% 236,88% 135,10% 186,98% 1 269,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...