Visa allt om BONNIER AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 000 22 398 25 000 35 000 42 000 24 000 32 000 27 000 20 700 34 500
Övrig omsättning 0 164 0 0 0 0 0 0 100 6 800
Rörelseresultat (EBIT) -126 000 -161 453 -387 000 -495 000 -344 000 -308 000 -281 000 -209 000 -166 200 -205 600
Resultat efter finansnetto -178 000 -258 816 -8 798 000 -1 070 000 -672 000 -75 000 820 000 1 198 000 137 700 1 021 700
Årets resultat -159 000 -128 196 -8 364 000 -532 000 -266 000 291 000 1 165 000 1 567 000 368 700 1 112 100
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 307 000 13 910 349 13 871 000 19 620 000 19 636 000 20 843 000 20 932 000 20 965 000 23 548 300 20 323 300
Omsättningstillgångar 46 000 174 697 615 000 1 394 000 829 000 689 000 1 048 000 1 463 000 933 500 1 038 400
Tillgångar 15 354 000 14 085 046 14 486 000 21 014 000 20 465 000 21 532 000 21 980 000 22 428 000 24 481 800 21 361 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 505 000 9 294 176 9 422 000 17 786 000 17 318 000 17 863 000 17 852 000 17 147 000 15 791 400 15 422 600
Obeskattade reserver 0 142 0 0 0 0 0 0 41 200 41 800
Avsättningar (tkr) 166 000 160 375 173 000 256 000 216 000 213 000 199 000 188 000 167 900 177 600
Långfristiga skulder 0 0 0 0 500 000 750 000 1 859 000 1 870 000 2 554 600 2 546 800
Kortfristiga skulder 4 682 000 4 630 353 4 891 000 2 972 000 2 431 000 2 706 000 2 070 000 3 223 000 5 926 700 3 172 900
Skulder och eget kapital 15 354 000 14 085 046 14 486 000 21 014 000 20 465 000 21 532 000 21 980 000 22 428 000 24 481 800 21 361 700
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 10 000 13 000 0 11 000 9 000 9 700 10 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 3 000 0 1 200 2 000
Löner till övriga anställda - - 56 000 59 000 57 000 61 000 52 000 27 000 34 100 24 900
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader - - 35 000 22 000 36 000 51 000 47 000 25 000 17 400 41 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 279 595 279 600 460 980 211 860 0
Omsättning 24 000 22 562 25 000 35 000 42 000 24 000 32 000 27 000 20 800 41 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 24 47 45 45 38 21 25 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 846 1 600 1 042 745 933 533 842 1 286 828 1 232
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 462 5 392 5 500 3 340 2 556 2 533 2 947 2 952 2 544 2 643
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -126 000 -160 634 -386 000 -494 000 -344 000 -307 000 -280 000 -208 000 -165 100 -203 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,15% -10,41% -28,57% -16,67% 75,00% -25,00% 18,52% 30,43% -40,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,53% -1,13% -60,07% -4,79% -2,97% -0,04% 4,18% 6,18% 1,33% 6,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -341,67% -713,09% -34 808,00% -2 874,29% -1 445,24% -33,33% 2 868,75% 5 137,04% 1 577,29% 3 729,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19 316,67% -19 893,10% -17 104,00% -4 508,57% -3 814,29% -8 404,17% -3 193,75% -6 518,52% -24 121,74% -6 186,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,42% 65,99% 65,04% 84,64% 84,62% 82,96% 81,22% 76,45% 64,63% 72,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,98% 3,77% 12,57% 46,90% 34,10% 25,46% 50,63% 45,39% 15,75% 32,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!