Visa allt om BONNIER AB
Visa allt om BONNIER AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 25 740 000 25 492 000 25 906 000 23 702 000 26 652 300 29 175 700 29 772 200 30 530 100 30 824 000 29 538 700
Övrig omsättning 104 000 80 000 154 000 225 000 2 191 900 298 400 748 200 339 900 135 800 192 600
Rörelseresultat (EBIT) 625 000 796 000 939 000 892 000 1 989 000 81 500 1 018 900 1 521 800 212 100 1 815 600
Resultat efter finansnetto -1 635 000 558 000 709 000 527 000 1 730 200 -217 000 663 900 1 000 200 -227 700 1 532 600
Årets resultat -2 239 000 444 000 43 000 310 000 1 481 600 -365 100 463 300 711 100 -381 500 1 052 100
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 235 000 15 285 000 14 581 000 13 655 000 14 204 000 15 353 900 15 926 300 15 861 800 16 458 600 17 632 900
Omsättningstillgångar 7 078 000 7 472 000 7 979 000 7 969 000 7 528 800 8 370 500 8 261 500 8 200 500 8 458 100 9 445 600
Tillgångar 21 312 000 22 757 000 22 560 000 21 624 000 21 732 800 23 724 400 24 187 800 24 062 300 24 916 700 27 078 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 784 000 6 325 000 6 242 000 6 558 000 7 777 700 6 393 800 7 172 300 7 024 600 7 023 900 7 990 200
Minoritetsintressen 137 000 90 000 69 000 49 000 226 000 337 400 409 100 552 500 110 700 0
Avsättningar (tkr) 3 084 000 0 0 368 000 2 081 000 1 997 000 2 055 000 2 102 100 2 105 200 2 675 400
Långfristiga skulder 2 255 000 6 145 000 5 532 000 4 877 000 3 658 300 5 907 400 5 329 200 5 258 900 5 890 500 4 893 100
Kortfristiga skulder 12 053 000 10 198 000 10 717 000 9 772 000 7 989 800 9 088 800 9 222 200 9 124 200 9 786 400 11 348 500
Skulder och eget kapital 21 312 000 22 757 000 22 560 000 21 624 000 21 732 800 23 724 400 24 187 800 24 062 300 24 916 700 27 078 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 223 000 221 000 241 000 222 000 233 100 222 100 218 000 213 700 223 100 227 100
Varav tantiem till styrelse & VD 45 000 41 000 44 000 43 000 39 800 32 100 50 900 46 600 38 500 33 300
Löner till övriga anställda 4 512 000 4 432 000 4 490 000 4 148 000 4 527 700 4 895 500 4 848 500 4 792 700 4 984 500 4 871 800
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 1 492 000 1 615 000 1 524 000 1 472 000 1 540 200 1 649 700 1 619 100 1 591 200 1 670 200 1 539 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 844 000 25 572 000 26 060 000 23 927 000 28 844 200 29 474 100 30 520 400 30 870 000 30 959 800 29 731 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 343 8 065 8 397 8 111 9 226 10 177 10 144 10 238 10 905 12 162
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 085 3 161 3 085 2 922 2 889 2 867 2 935 2 982 2 827 2 429
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 797 765 855 705 687 691 672 666 588
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 581 000 4 945 000 5 064 000 3 810 000 7 632 000 5 697 700 6 065 700 6 170 400 4 553 700 4 935 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,97% -1,60% 9,30% -11,07% -8,65% -2,00% -2,48% -0,95% 4,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,63% 3,59% 4,33% 4,43% 9,43% 0,61% 4,50% 6,47% 1,10% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,49% 3,20% 3,77% 4,04% 7,69% 0,50% 3,66% 5,10% 0,89% 6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,10% 70,89% 71,83% 70,80% 73,56% 71,50% 71,15% 72,57% 69,62% 68,33%
Rörelsekapital/omsättning -19,33% -10,69% -10,57% -7,61% -1,73% -2,46% -3,23% -3,03% -4,31% -6,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,76% 27,79% 27,67% 30,33% 35,79% 26,95% 29,65% 29,19% 28,19% 29,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,61% 52,97% 59,82% 68,37% 79,19% 77,78% 75,36% 74,85% 71,22% 68,27%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 42 000 24 000 32 000 27 000 20 700 34 500 57 500 54 000 53 100 33 200
Övrig omsättning - - - - 100 6 800 700 600 1 300 -
Rörelseresultat (EBIT) -344 000 -308 000 -281 000 -209 000 -166 200 -205 600 -199 200 -208 700 -210 200 -183 900
Resultat efter finansnetto -672 000 -75 000 820 000 1 198 000 137 700 1 021 700 219 900 541 500 675 600 2 230 600
Årets resultat -266 000 291 000 1 165 000 1 567 000 368 700 1 112 100 216 000 471 700 853 500 1 900 300
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 636 000 20 843 000 20 932 000 20 965 000 23 548 300 20 323 300 15 876 200 18 668 900 19 108 300 19 250 200
Omsättningstillgångar 829 000 689 000 1 048 000 1 463 000 933 500 1 038 400 5 514 600 744 400 784 700 1 281 600
Tillgångar 20 465 000 21 532 000 21 980 000 22 428 000 24 481 800 21 361 700 21 390 800 19 413 300 19 893 000 20 531 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 318 000 17 863 000 17 852 000 17 147 000 15 791 400 15 422 600 14 360 900 14 416 100 14 199 700 13 581 400
Obeskattade reserver 0 0 0 0 41 200 41 800 41 600 41 700 1 100 177 900
Avsättningar (tkr) 216 000 213 000 199 000 188 000 167 900 177 600 166 700 158 900 150 400 145 500
Långfristiga skulder 500 000 750 000 1 859 000 1 870 000 2 554 600 2 546 800 2 555 100 1 831 500 631 500 2 281 900
Kortfristiga skulder 2 431 000 2 706 000 2 070 000 3 223 000 5 926 700 3 172 900 4 266 500 2 965 100 4 910 300 4 345 100
Skulder och eget kapital 20 465 000 21 532 000 21 980 000 22 428 000 24 481 800 21 361 700 21 390 800 19 413 300 19 893 000 20 531 800
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 13 000 0 11 000 9 000 9 700 10 100 9 400 9 800 9 400 10 300
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 3 000 0 1 200 2 000 1 300 1 900 - 600
Löner till övriga anställda 57 000 61 000 52 000 27 000 34 100 24 900 36 900 48 700 46 700 35 900
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 36 000 51 000 47 000 25 000 17 400 41 300 36 800 41 500 39 400 34 500
Utdelning till aktieägare 0 279 595 279 600 460 980 211 860 0 302 120 271 140 255 300 235 200
Omsättning 42 000 24 000 32 000 27 000 20 800 41 300 58 200 54 600 54 400 33 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 45 38 21 25 28 38 49 48 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 533 842 1 286 828 1 232 1 513 1 102 1 106 851
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 556 2 533 2 947 2 952 2 544 2 643 2 234 2 027 2 042 2 131
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -344 000 -307 000 -280 000 -208 000 -165 100 -203 700 -197 200 -206 600 -207 900 -181 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,00% -25,00% 18,52% 30,43% -40,00% -40,00% 6,48% 1,69% 59,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,97% -0,04% 4,18% 6,18% 1,33% 6,02% 2,67% 3,72% 4,38% 12,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 445,24% -33,33% 2 868,75% 5 137,04% 1 577,29% 3 729,57% 994,96% 1 336,85% 1 641,05% 7 725,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3 814,29% -8 404,17% -3 193,75% -6 518,52% -24 121,74% -6 186,96% 2 170,61% -4 112,41% -7 769,49% -9 227,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,62% 82,96% 81,22% 76,45% 64,63% 72,34% 67,28% 74,42% 71,38% 66,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,10% 25,46% 50,63% 45,39% 15,75% 32,73% 129,25% 25,11% 15,98% 29,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...