Visa allt om LEVA i Lysekil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 154 576 145 326 170 688 173 682 171 819 167 830 153 999 152 847 149 046 149 007
Övrig omsättning 5 978 6 616 7 377 4 764 8 030 2 897 1 553 4 677 2 346 3 232
Rörelseresultat (EBIT) 18 539 25 205 12 461 26 627 28 846 28 991 18 519 25 621 11 423 17 916
Resultat efter finansnetto 18 373 21 252 5 674 15 830 20 544 20 864 10 207 17 991 3 398 9 491
Årets resultat 9 889 1 664 1 0 -101 38 31 4 334 5 538 4 422
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 942 207 839 417 074 400 114 399 000 375 190 384 242 377 618 366 395 377 732
Omsättningstillgångar 107 227 83 046 56 623 69 522 48 248 60 080 28 785 34 573 38 732 32 776
Tillgångar 309 169 290 885 473 697 469 636 447 248 435 270 413 027 412 191 405 127 410 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 722 45 833 44 353 44 351 44 351 44 452 44 414 44 383 40 092 40 092
Obeskattade reserver 128 118 125 618 111 284 109 857 98 652 83 807 75 107 69 577 62 519 66 533
Avsättningar (tkr) 716 716 716 716 716 716 716 716 696 696
Långfristiga skulder 20 000 65 000 258 277 258 125 258 125 258 125 258 125 263 971 266 971 266 971
Kortfristiga skulder 104 613 53 718 59 067 56 587 45 404 48 170 34 665 33 544 34 849 36 216
Skulder och eget kapital 309 169 290 885 473 697 469 636 447 248 435 270 413 027 412 191 405 127 410 508
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 160 1 151 1 162 1 184 1 190 1 161 1 115 965 1 035 1 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 004 38 163 36 637 33 386 31 405 29 861 28 009 25 808 25 677 26 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 810 15 129 15 376 14 262 13 300 12 633 11 769 10 689 10 945 11 916
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 160 554 151 942 178 065 178 446 179 849 170 727 155 552 157 524 151 392 152 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 84 82 80 74 71 70 66 64 69 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 840 1 772 2 134 2 347 2 420 2 398 2 333 2 388 2 160 2 070
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 682 698 695 681 651 645 599 567 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 148 43 927 38 225 51 190 54 946 54 407 44 634 51 296 37 135 43 005
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,37% -14,86% -1,72% 1,08% 2,38% 8,98% 0,75% 2,55% 0,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,11% 8,81% 2,73% 5,78% 6,59% 6,86% 4,78% 6,53% 3,16% 4,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,23% 17,64% 7,57% 15,63% 17,16% 17,79% 12,83% 17,61% 8,58% 13,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,93% 81,57%
Rörelsekapital/omsättning 1,69% 20,18% -1,43% 7,45% 1,66% 7,10% -3,82% 0,67% 2,61% -2,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,35% 49,44% 27,69% 27,69% 27,12% 25,23% 24,94% 23,93% 21,93% 21,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,50% 154,60% 95,86% 122,86% 106,26% 124,72% 83,04% 103,07% 111,14% 90,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!