Visa allt om PGM Professional Graphics Media AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 289 890 247 791 269 346 279 811 241 695 232 210 217 412 207 947 185 167 171 748
Övrig omsättning 2 625 4 860 3 797 3 385 2 556 2 314 1 997 2 276 1 065 1 396
Rörelseresultat (EBIT) 25 354 20 077 19 778 23 208 22 886 22 628 21 890 20 668 15 195 11 707
Resultat efter finansnetto 24 991 19 522 19 109 22 592 22 446 22 257 21 329 19 842 13 195 11 282
Årets resultat 19 556 15 010 14 733 17 230 17 350 17 236 16 536 15 304 9 869 8 871
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 921 37 836 39 265 41 165 42 659 39 657 41 073 42 357 39 967 43 081
Omsättningstillgångar 155 214 146 534 136 401 136 692 126 061 108 248 97 553 86 084 77 174 72 761
Tillgångar 193 135 184 370 175 666 177 857 168 720 147 905 138 626 128 441 117 141 115 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 177 126 425 110 715 115 132 97 614 89 981 84 687 71 717 62 464 56 204
Minoritetsintressen 58 71 454 1 921 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 257 4 309 5 024 4 636 3 893 4 332 4 658 4 775 4 294 4 103
Långfristiga skulder 20 374 19 998 19 790 20 097 21 359 22 530 23 060 24 507 22 850 22 450
Kortfristiga skulder 38 269 33 568 39 683 36 072 43 643 31 062 26 221 27 442 27 534 33 086
Skulder och eget kapital 193 135 184 370 175 666 177 857 168 720 147 905 138 626 128 441 117 141 115 842
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 2 473 2 560 2 554 2 456 2 564 2 191 2 127 2 032 2 226 1 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 381 19 130 20 769 19 171 14 906 14 775 14 173 12 724 12 194 12 007
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 779 10 612 9 805 10 072 8 408 7 751 7 161 6 208 5 856 5 767
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 292 515 252 651 273 143 283 196 244 251 234 524 219 409 210 223 186 232 173 144
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 53 55 58 53 44 43 42 39 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 916 4 675 4 897 4 824 4 560 5 278 5 056 4 951 4 748 4 404
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 622 616 565 497 572 567 507 530 503
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 951 24 291 23 956 27 551 26 130 25 792 24 952 23 844 17 154 14 085
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,99% -8,00% -3,74% 15,77% 4,08% 6,81% 4,55% 12,30% 7,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,20% 10,95% 11,34% 13,19% 13,76% 15,61% 16,02% 16,35% 12,25% 10,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,80% 8,15% 7,40% 8,38% 9,60% 9,94% 10,22% 10,10% 7,75% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,20% 32,02% 32,50% 31,62% 30,85% 31,76% 32,26% 30,57% 31,71% 32,89%
Rörelsekapital/omsättning 40,34% 45,59% 35,91% 35,96% 34,10% 33,24% 32,81% 28,20% 26,81% 23,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,88% 68,57% 63,03% 64,73% 58,88% 60,84% 61,09% 55,84% 53,32% 48,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,25% 272,30% 185,16% 222,31% 172,02% 208,33% 216,95% 180,84% 161,77% 123,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -67 -66 -71 -76 -87 -60 -63 -39 -53 -51
Resultat efter finansnetto 16 196 -23 -30 -49 18 737 -45 -60 -40 -68 -63
Årets resultat 27 636 14 368 3 568 753 20 216 10 274 11 545 2 610 5 611 -923
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 294 3 294 3 294 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Omsättningstillgångar 41 637 53 081 43 724 38 160 32 868 21 864 16 985 9 081 14 173 13 726
Tillgångar 44 931 56 375 47 018 41 260 35 968 24 964 20 085 12 181 17 273 16 826
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 126 19 490 5 122 21 554 20 801 10 585 12 311 4 166 7 715 5 703
Obeskattade reserver 7 259 2 459 2 459 945 1 965 3 853 5 573 7 442 7 742 8 042
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 547 34 426 39 437 18 761 13 202 10 526 2 202 573 1 816 3 080
Skulder och eget kapital 44 931 56 375 47 018 41 260 35 968 24 964 20 085 12 181 17 273 16 826
Löner & utdelning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 20 900 17 000 0 20 000 0 10 000 12 000 3 400 3 535 3 600
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -67 -66 -71 -76 -87 -60 -63 -39 -53 -51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,65% 37,97% 14,97% 54,03% 62,09% 54,44% 82,94% 81,86% 79,63% 69,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 551,70% 154,19% 110,87% 203,40% 248,96% 207,71% 771,34% 1 584,82% 780,45% 445,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!