Visa allt om Bertil Sandberg Livsmedel AB
Visa allt om Bertil Sandberg Livsmedel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 116 958 114 008 109 881 103 126 94 953 84 131 79 710 73 601 66 300 64 543
Övrig omsättning - - - - - 370 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 708 2 745 3 097 2 943 1 292 1 879 2 277 2 049 1 228 2 506
Resultat efter finansnetto 2 761 2 791 3 249 3 200 1 537 2 062 2 483 2 400 1 414 2 754
Årets resultat 3 581 2 178 3 384 4 776 398 1 931 2 070 1 778 1 093 1 893
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 375 7 893 6 263 7 510 7 061 5 126 5 245 4 926 4 630 4 364
Omsättningstillgångar 8 670 8 531 9 617 7 554 8 979 10 273 12 125 10 689 10 641 12 027
Tillgångar 16 045 16 424 15 880 15 065 16 040 15 399 17 370 15 615 15 271 16 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 139 4 908 5 780 4 896 3 992 4 594 4 953 4 883 4 885 5 463
Obeskattade reserver 41 1 881 1 881 2 988 5 942 4 982 5 597 5 980 5 991 6 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 750 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 615 8 885 8 219 7 180 6 106 5 823 6 820 4 752 4 394 4 740
Skulder och eget kapital 16 045 16 424 15 880 15 065 16 040 15 399 17 370 15 615 15 271 16 391
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 902 1 047 1 087 1 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 9 466 9 297 8 496 7 761 6 830 5 261 4 716 4 014 3 462
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 391 2 749 2 420 2 286 2 360 2 347 1 710 1 774 1 633
Utdelning till aktieägare 0 0 1 700 0 0 0 0 0 1 780 1 671
Omsättning 116 958 114 008 109 881 103 126 94 953 84 501 79 710 73 601 66 300 64 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 29 26 25 24 26 22 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 773 3 931 4 226 4 125 3 956 3 236 3 623 3 346 3 014 2 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 443 463 437 419 353 387 340 313 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 556 4 391 4 502 4 272 2 430 2 905 3 496 3 189 2 259 3 473
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,59% 3,76% 6,55% 8,61% 12,86% 5,55% 8,30% 11,01% 2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,36% 17,15% 20,47% 21,25% 9,58% 13,55% 14,29% 15,37% 9,68% 16,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,38% 2,47% 2,96% 3,10% 1,62% 2,48% 3,12% 3,26% 2,23% 4,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,11% 16,38% 15,66% 15,50% 14,67% 14,61% 15,71% 15,78% 15,40% 16,30%
Rörelsekapital/omsättning 0,05% -0,31% 1,27% 0,36% 3,03% 5,29% 6,66% 8,07% 9,42% 11,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,69% 38,82% 45,64% 47,97% 52,19% 53,68% 52,26% 59,50% 60,24% 60,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,36% 64,23% 80,16% 65,99% 107,37% 138,81% 148,74% 185,08% 201,66% 220,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...