Visa allt om Humanus Utbildning Syd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 77 026 119 737 94 829 93 057 45 452 76 546 57 674 44 868 43 034 39 550
Övrig omsättning 1 148 1 242 1 819 2 220 1 924 2 559 66 78 7 174
Rörelseresultat (EBIT) -12 239 10 446 3 296 6 728 -7 460 13 846 5 604 -9 014 -3 124 -2 634
Resultat efter finansnetto -12 261 10 402 3 287 6 712 -7 409 13 956 5 547 -9 103 -3 211 -2 632
Årets resultat -6 575 5 991 1 817 4 853 -4 327 9 405 6 187 -9 103 -2 037 54
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 947 1 748 1 880 1 674 2 153 1 041 907 2 498 4 278 3 825
Omsättningstillgångar 15 993 33 777 26 028 24 700 16 574 25 597 16 164 7 447 12 088 10 462
Tillgångar 18 940 35 525 27 908 26 374 18 727 26 638 17 071 9 945 16 366 14 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 455 18 629 12 818 11 541 6 688 11 016 2 165 -4 111 4 526 6 563
Obeskattade reserver 0 3 972 1 342 433 0 1 882 0 0 0 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 325 475 0
Kortfristiga skulder 7 485 12 924 13 748 14 400 12 039 13 740 14 906 13 731 11 364 7 274
Skulder och eget kapital 18 940 35 525 27 908 26 374 18 727 26 638 17 071 9 945 16 366 14 287
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 405 1 361 1 488 1 261 1 147 1 027 895 888 943 754
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 45 575 59 858 50 416 47 316 26 359 31 339 23 578 23 294 19 234 15 926
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 20 826 25 406 22 672 20 020 11 573 13 471 10 231 10 246 8 563 7 302
Utdelning till aktieägare 0 600 180 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 78 174 120 979 96 648 95 277 47 376 79 105 57 740 44 946 43 041 39 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 131 183 166 156 81 105 92 63 82 58
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 588 654 571 597 561 729 627 712 525 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 492 452 447 485 446 384 552 349 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 610 11 181 3 910 7 271 -7 033 14 211 6 332 -6 979 -1 572 -1 400
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,67% 26,27% 1,90% 104,74% -40,62% 32,72% 28,54% 4,26% 8,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -64,61% 29,42% 11,86% 25,52% -39,39% 52,52% 32,90% -90,51% -19,02% -18,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -15,89% 8,73% 3,49% 7,23% -16,23% 18,28% 9,74% -20,06% -7,23% -6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,05% 17,42% 12,95% 11,07% 9,98% 15,49% 2,18% -14,01% 1,68% 8,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,48% 61,16% 49,68% 45,04% 35,71% 46,87% 12,68% -41,34% 27,65% 48,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,67% 261,35% 189,32% 171,53% 137,67% 186,30% 108,44% 54,23% 106,37% 143,83%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...