Visa allt om Intergate Aktiebolag
Visa allt om Intergate Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 217 18 999 18 799 17 887 20 758 13 345 13 295 14 496 13 766 9 626
Övrig omsättning 61 49 18 7 19 11 54 19 13 2
Rörelseresultat (EBIT) 2 085 403 1 752 1 427 2 007 935 769 1 737 876 484
Resultat efter finansnetto 2 087 403 1 757 1 456 2 018 939 709 1 848 528 505
Årets resultat 1 290 457 967 782 1 083 540 415 1 069 329 360
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 553 524 381 284 121 26 39 22 146
Omsättningstillgångar 9 106 7 421 6 449 6 142 7 399 5 676 5 964 5 263 4 130 4 106
Tillgångar 9 671 7 974 6 973 6 522 7 683 5 797 5 989 5 302 4 152 4 252
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 973 1 183 1 726 1 760 3 027 2 544 3 004 2 589 2 108 1 881
Obeskattade reserver 2 550 2 174 2 394 1 929 1 594 1 105 945 805 422 508
Avsättningar (tkr) 659 659 547 398 249 99 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Kortfristiga skulder 4 489 3 957 2 306 2 436 2 813 2 048 2 040 1 908 1 621 1 462
Skulder och eget kapital 9 671 7 974 6 973 6 522 7 683 5 797 5 989 5 302 4 152 4 252
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 870 745 750 750 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 735 3 339 3 264 3 342 3 272 1 658 1 834 1 219 748 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 475 1 454 1 404 1 372 1 305 904 1 110 943 745 664
Utdelning till aktieägare 1 500 500 1 000 1 000 2 050 600 1 000 0 588 0
Omsättning 23 278 19 048 18 817 17 894 20 777 13 356 13 349 14 515 13 779 9 628
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 7 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 902 2 714 2 686 2 555 2 965 1 906 1 899 2 899 3 442 3 209
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 706 686 692 673 504 549 618 621 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 099 420 1 774 1 451 2 022 948 783 1 748 885 488
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,20% 1,06% 5,10% -13,83% 55,55% 0,38% -8,29% 5,30% 43,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,58% 5,08% 25,24% 22,36% 26,30% 16,22% 13,04% 34,91% 12,76% 11,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,99% 2,13% 9,36% 8,15% 9,74% 7,04% 5,87% 12,77% 3,85% 5,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,12% 43,28% 47,45% 49,06% 43,17% 52,11% 50,76% 47,01% 37,51% 48,12%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 18,23% 22,04% 20,72% 22,09% 27,19% 29,51% 23,14% 18,23% 27,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,97% 36,10% 51,53% 48,78% 54,69% 57,93% 61,79% 59,76% 58,09% 52,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,93% 147,38% 206,68% 187,81% 214,08% 210,99% 238,68% 230,19% 209,50% 219,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...