Visa allt om Kockarna & Co Restaurang AB
Visa allt om Kockarna & Co Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 888 6 241 8 064 7 844 8 959 8 341 8 391 6 223 8 006 7 136
Övrig omsättning 31 45 41 11 11 18 13 10 26 17
Rörelseresultat (EBIT) -165 -411 0 170 287 -238 -61 -277 -1 226 -527
Resultat efter finansnetto 61 -215 402 168 286 -54 -88 -280 -1 069 -532
Årets resultat -116 15 363 -68 0 247 -40 89 -47 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 796 280 280 281 107 128 160 195 219 203
Omsättningstillgångar 1 464 1 794 1 909 1 490 1 387 2 125 1 355 1 567 2 315 1 440
Tillgångar 5 260 2 074 2 189 1 771 1 495 2 253 1 516 1 762 2 533 1 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 136 415 52 120 395 148 188 99 146
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 36 45 34 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 480 1 938 1 775 1 719 1 375 1 859 1 332 1 529 2 401 1 463
Skulder och eget kapital 5 260 2 074 2 189 1 771 1 495 2 253 1 516 1 762 2 533 1 643
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 142 0 90 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 330 1 919 1 791 1 870 1 529 1 401 849 1 087 924
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 417 562 481 515 446 446 267 369 385
Utdelning till aktieägare 0 0 294 0 0 274 0 0 0 0
Omsättning 6 919 6 286 8 105 7 855 8 970 8 359 8 404 6 233 8 032 7 153
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 861 892 1 152 1 121 1 280 1 192 1 199 1 037 1 334 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 197 290 405 373 398 362 310 224 331 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -61 -411 1 176 308 -206 -26 -240 -1 194 -510
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,37% -22,61% 2,80% -12,45% 7,41% -0,60% 34,84% -22,27% 12,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,43% -10,22% 18,41% 9,66% 19,26% -2,17% -3,96% -15,72% -42,05% -32,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,09% -3,40% 5,00% 2,18% 3,21% -0,59% -0,72% -4,45% -13,30% -7,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,07% 71,00% 69,54% 70,39% 68,89% 70,22% 68,76% 61,85% 62,54% 63,40%
Rörelsekapital/omsättning -14,75% -2,31% 1,66% -2,92% 0,13% 3,19% 0,27% 0,61% -1,07% -0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,28% 6,56% 18,96% 2,94% 8,03% 17,53% 11,51% 12,55% 4,87% 10,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,48% 87,31% 99,94% 78,88% 91,27% 107,48% 96,02% 98,82% 93,59% 96,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...