Visa allt om B.E.S.T Teleprodukter förvaltnings Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 150 758 143 221 125 481 97 447 117 276 99 296 91 503 81 310 83 783 67 882
Övrig omsättning 925 447 2 512 0 275 103 66 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 30 475 23 435 26 725 1 519 17 133 11 372 9 830 5 899 16 758 9 560
Resultat efter finansnetto 25 511 24 957 26 721 2 473 17 088 12 407 12 105 4 109 17 645 10 183
Årets resultat 18 625 18 984 19 866 476 11 241 8 089 8 488 2 224 12 288 7 601
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 072 54 803 46 208 20 795 17 450 17 771 19 794 12 052 12 401 12 519
Omsättningstillgångar 152 424 129 067 97 175 85 238 88 391 82 520 71 886 70 113 72 739 65 012
Tillgångar 210 496 183 870 143 383 106 033 105 841 100 291 91 680 82 165 85 140 77 531
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 227 75 491 66 195 58 736 67 825 64 860 64 731 62 542 68 282 62 385
Minoritetsintressen 2 800 2 300 1 882 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 225 5 263 4 165 3 324 4 563 3 945 3 527 2 984 2 983 1 855
Långfristiga skulder 92 576 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 668 69 816 71 141 43 973 33 452 31 486 23 422 16 639 13 874 13 291
Skulder och eget kapital 210 496 183 870 143 383 106 033 105 841 100 291 91 680 82 165 85 140 77 531
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 170 3 936 3 815 5 265 3 863 3 329 2 676 2 852 3 375 4 193
Varav tantiem till styrelse & VD 692 2 075 445 - - 399 177 66 379 -
Löner till övriga anställda 25 984 25 120 23 215 19 177 19 372 17 590 14 749 13 286 11 509 11 827
Varav resultatlön till övriga anställda 900 - 654 - - 1 051 - - - -
Sociala kostnader 11 776 10 738 9 438 8 080 7 750 7 466 5 912 5 876 5 816 3 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 151 683 143 668 127 993 97 447 117 551 99 399 91 569 81 310 83 783 67 882
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 47 41 32 31 28 23 22 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 208 3 047 3 061 3 045 3 783 3 546 3 978 3 696 3 643 3 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 957 914 917 1 065 1 083 1 058 1 081 1 025 924 1 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 33 268 27 050 29 233 3 765 19 884 14 052 10 926 7 174 18 074 9 929
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,26% 14,14% 28,77% -16,91% 18,11% 8,52% 12,54% -2,95% 23,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,80% 13,79% 19,29% 2,80% 17,37% 13,25% 13,36% 7,39% 20,97% 14,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,66% 17,70% 22,04% 3,05% 15,68% 13,38% 13,38% 7,47% 21,31% 16,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,00% 63,15% 64,25% 54,19% 58,68% 59,82% 53,97% 55,20% 60,66% 60,11%
Rörelsekapital/omsättning 83,42% 41,37% 20,75% 42,35% 46,85% 51,40% 52,96% 65,77% 70,26% 76,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,06% 41,06% 46,17% 55,39% 64,08% 64,67% 70,61% 76,12% 80,20% 80,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 417,89% 144,55% 105,19% 141,53% 204,28% 211,06% 244,97% 360,15% 440,87% 410,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 15 200 10 040 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 047 1 560 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 149 17 088 10 164 123 824 545 1 441 -935 895 -1
Årets resultat 2 449 16 633 16 044 4 141 12 182 425 1 329 -935 698 -1
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 949 8 961 8 904 8 904 8 904 8 904 8 904 8 935 8 935 19 906
Omsättningstillgångar 19 472 31 267 26 706 6 862 16 574 15 275 13 978 21 996 31 957 19 788
Tillgångar 28 421 40 228 35 610 15 766 25 478 24 179 22 882 30 932 40 892 39 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 837 21 938 16 244 11 120 16 647 13 469 20 256 26 132 34 092 39 631
Obeskattade reserver 3 500 2 500 2 500 0 5 200 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 152 15 790 16 866 4 646 3 630 10 710 2 626 4 800 6 800 63
Skulder och eget kapital 28 421 40 228 35 610 15 766 25 478 24 179 22 882 30 932 40 892 39 694
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 1 980 1 980 0 0 0 - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 673 2 319 0 0 0 - 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 3 118 2 618 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 11 000 12 550 10 939 10 919 9 668 9 003 7 212 7 205 7 026 6 237
Omsättning 15 563 10 040 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 6 0 - - - 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 067 1 673 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 711 1 154 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 059 1 563 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 51,39% - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,00% 42,51% - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,65% 170,32% - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 113,95% 154,15% - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,25% 59,38% 51,09% 70,53% 81,26% 55,71% 88,52% 84,48% 83,37% 99,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 904,83% 198,02% 158,34% 147,70% 456,58% 142,62% 532,29% 458,25% 469,96% 31 409,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!