Visa allt om Optiteam AB
Visa allt om Optiteam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 600 3 799 5 171 5 204 2 872 556 0 1 261 1 430 2 542
Övrig omsättning - 72 - - 1 306 - 8 400 280 59
Rörelseresultat (EBIT) -40 158 99 354 225 -177 -242 123 70 141
Resultat efter finansnetto 19 74 9 152 173 -178 -260 101 54 131
Årets resultat 8 53 -16 152 173 -178 -260 85 54 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 810 1 852 1 772 1 485 870 341 774 1 066 1 395 848
Omsättningstillgångar 228 700 1 667 1 428 1 109 496 70 60 332 886
Tillgångar 2 038 2 552 3 439 2 914 1 980 836 844 1 126 1 726 1 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 412 359 375 224 50 69 378 294 240
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 279 1 391 1 684 1 240 1 310 685 536 0 400 400
Kortfristiga skulder 548 748 1 395 1 299 446 101 238 746 1 032 1 094
Skulder och eget kapital 2 038 2 552 3 439 2 914 1 980 836 844 1 126 1 726 1 734
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 300 0 0 0 0 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 204 1 034 723 885 940 67 0 201 288 351
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 62 427 420 291 331 21 0 65 95 112
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 600 3 871 5 171 5 204 4 178 556 8 1 661 1 710 2 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 600 1 900 2 586 2 602 1 436 556 - 631 715 1 271
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 259 735 578 750 638 88 - 175 202 234
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 104 328 99 789 660 -57 -146 219 706 540
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,21% -26,53% -0,63% 81,20% 416,55% - -100,00% -11,82% -43,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,39% 8,07% 5,67% 13,42% 12,73% -21,17% - 10,92% 4,06% 8,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,50% 5,42% 3,77% 7,51% 8,77% -31,83% - 9,75% 4,90% 5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 79,94% 86,29% 53,58%
Rörelsekapital/omsättning -53,33% -1,26% 5,26% 2,48% 23,08% 71,04% - -54,40% -48,95% -8,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,35% 16,14% 10,44% 12,87% 11,31% 5,98% 8,18% 33,57% 17,03% 13,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,61% 93,58% 119,50% 109,93% 248,65% 491,09% 29,41% 8,04% 32,17% 80,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...