Visa allt om Ji-Bo Fritid Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-09 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 233 6 306 6 267 5 688 5 916 5 649 5 004 4 385 4 127 4 278
Övrig omsättning 85 0 295 18 24 24 237 61 55 0
Rörelseresultat (EBIT) 932 425 427 434 241 -2 388 236 16 113
Resultat efter finansnetto 921 386 387 399 221 -21 364 194 -27 61
Årets resultat 594 227 217 232 129 21 211 112 12 46
Balansräkningar (tkr)
2020-09 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Omsättningstillgångar 3 765 3 970 3 634 3 509 3 671 3 657 3 061 2 616 2 641 2 388
Tillgångar 3 765 3 970 3 634 3 509 3 671 3 657 3 061 2 616 2 641 2 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 790 1 195 1 068 952 820 692 870 659 547 535
Obeskattade reserver 605 442 347 247 147 92 142 50 0 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 100 100 0 0 0 0 0 370
Kortfristiga skulder 1 371 2 232 2 119 2 211 2 704 2 874 2 049 1 907 2 094 1 441
Skulder och eget kapital 3 765 3 970 3 634 3 509 3 671 3 657 3 061 2 616 2 641 2 391
Löner & utdelning (tkr)
2020-09
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 779 657 588 533 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 307 261 233 211 211
Utdelning till aktieägare 400 0 100 100 100 0 200 0 0 0
Omsättning 8 318 6 306 6 562 5 706 5 940 5 673 5 241 4 446 4 182 4 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 058 2 102 2 089 1 896 1 972 1 883 2 502 1 462 1 376 2 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 298 363 354 355 365 365 464 275 249 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 932 425 427 434 241 -2 388 236 20 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,56% 0,62% 10,18% -3,85% 4,73% 12,89% 14,12% 6,25% -3,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,75% 10,71% 11,75% 12,37% 6,56% -0,05% 12,68% 9,06% 0,61% 4,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,32% 6,74% 6,81% 7,63% 4,07% -0,04% 7,75% 5,40% 0,39% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,75% 35,20% 30,27% 36,62% 35,34% 30,34% 34,03% 35,12% 31,38% 32,59%
Rörelsekapital/omsättning 29,08% 27,56% 24,17% 22,82% 16,35% 13,86% 20,22% 16,17% 13,25% 22,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,08% 38,78% 36,84% 32,62% 25,46% 20,88% 32,04% 26,68% 20,71% 23,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,50% 8,20% 9,86% 2,53% 9,39% 4,38% 4,39% 3,72% 3,72% 5,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...