Visa allt om DigIT Dalarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 229 1 905 987 1 347 905 1 020 1 153 1 617 1 090 3 781
Övrig omsättning 0 0 159 118 412 297 149 527 8 0
Rörelseresultat (EBIT) -219 90 -58 97 230 256 237 324 -75 15
Resultat efter finansnetto -219 90 1 843 95 227 251 237 324 -74 14
Årets resultat 6 28 1 862 33 136 121 75 118 32 51
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 454 1 753 1 235 1 322 1 492 1 916 1 615 1 301 1 558 1 217
Omsättningstillgångar 1 343 1 488 2 304 589 446 860 1 040 1 147 650 1 217
Tillgångar 2 798 3 241 3 539 1 910 1 939 2 777 2 655 2 448 2 209 2 434
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 933 2 127 2 599 737 704 768 1 646 1 771 1 853 2 020
Obeskattade reserver 430 658 598 617 569 519 429 292 123 241
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Långfristiga skulder 230 238 138 309 327 1 218 303 159 0 0
Kortfristiga skulder 204 218 204 248 338 272 226 226 233 173
Skulder och eget kapital 2 798 3 241 3 539 1 910 1 939 2 777 2 655 2 448 2 209 2 434
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 240 240 160 946
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 148 150 115 449
Utdelning till aktieägare 0 200 500 0 0 200 1 000 200 200 200
Omsättning 1 229 1 905 1 146 1 465 1 317 1 317 1 302 2 144 1 098 3 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 229 1 905 987 1 347 905 1 020 1 153 1 617 1 090 945
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 491 474 450 478 463 402 404 409 286 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 80 395 144 293 437 504 461 560 164 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,49% 93,01% -26,73% 48,84% -11,27% -11,54% -28,70% 48,35% -71,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,83% 2,78% 52,08% 5,08% 11,86% 9,22% 8,93% 13,24% -3,30% 0,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,82% 4,72% 186,73% 7,20% 25,41% 25,10% 20,56% 20,04% -6,70% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,77% 59,72%
Rörelsekapital/omsättning 92,68% 66,67% 212,77% 25,32% 11,93% 57,65% 70,60% 56,96% 38,26% 27,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,07% 81,46% 86,62% 63,78% 59,20% 42,23% 74,60% 81,65% 88,23% 90,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 658,33% 682,57% 1 129,41% 237,50% 131,95% 316,18% 460,18% 507,52% 278,97% 703,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!