Visa allt om Skidsta Hus Produktions AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 266 926 264 312 204 845 200 909 230 032 229 116 199 351 164 452 130 329 122 315
Övrig omsättning 1 658 1 508 849 1 265 1 434 716 929 508 1 074 719
Rörelseresultat (EBIT) -15 665 -5 158 4 756 3 817 15 926 16 674 14 068 9 725 5 388 1 930
Resultat efter finansnetto -15 825 -5 899 4 804 3 889 15 832 16 542 14 089 9 508 5 181 1 695
Årets resultat 420 -86 -205 2 346 386 -62 16 437 6 691 4 770 2 798
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 341 3 800 2 379 1 504 2 130 3 670 3 555 3 041 3 079 1 563
Omsättningstillgångar 94 584 83 234 63 496 53 250 52 934 49 590 58 391 53 909 45 236 42 452
Tillgångar 97 925 87 034 65 875 54 754 55 063 53 259 61 946 56 950 48 315 44 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 072 3 651 3 737 3 942 1 597 1 211 18 273 12 835 10 144 7 374
Obeskattade reserver 1 448 277 6 307 6 279 6 437 6 174 6 039 10 638 9 818 10 806
Avsättningar (tkr) 1 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 869 2 978 4 394 0 0
Kortfristiga skulder 67 575 83 105 55 830 44 532 47 030 44 006 34 656 29 083 28 353 25 835
Skulder och eget kapital 97 925 87 034 65 875 54 754 55 063 53 259 61 946 56 950 48 315 44 015
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 1 228 1 271 1 325 537 539 1 328 1 710 1 673 1 710 1 698
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 593 24 847 19 675 19 540 20 516 18 689 17 386 15 138 12 792 12 006
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 039 10 180 7 953 8 331 8 662 8 167 7 571 6 433 5 576 5 278
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 17 000 11 000 4 000 2 000
Omsättning 268 584 265 820 205 694 202 174 231 466 229 832 200 280 164 960 131 403 123 034
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 71 55 56 57 58 54 48 42 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 707 3 723 3 724 3 588 4 036 3 950 3 692 3 426 3 103 2 983
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 525 538 521 533 503 506 505 501 474
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 000 -4 492 5 290 4 443 16 638 17 266 14 534 10 063 5 708 2 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,99% 29,03% 1,96% -12,66% 0,40% 14,93% 21,22% 26,18% 6,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,89% -5,93% 7,29% 7,11% 28,92% 31,39% 23,10% 17,17% 11,30% 4,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,83% -1,95% 2,35% 1,94% 6,92% 7,30% 7,18% 5,95% 4,19% 1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,39% 29,71% 35,77% 33,75% 36,73% 36,96% 38,15% 100,00% 100,00% 35,07%
Rörelsekapital/omsättning 10,12% 0,05% 3,74% 4,34% 2,57% 2,44% 11,91% 15,10% 12,95% 13,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,80% 4,44% 13,14% 16,14% 12,02% 11,32% 37,10% 37,11% 36,85% 35,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,02% 68,50% 85,39% 95,91% 89,46% 87,45% 128,08% 127,93% 104,05% 112,61%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!