Visa allt om Franck & Franck Teaterproduktion AB
Visa allt om Franck & Franck Teaterproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 500 690 660 570 746 450 185 100 0 306
Övrig omsättning - - 25 - - - - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) -121 29 65 -9 207 -53 -70 -45 -170 -180
Resultat efter finansnetto -121 29 66 -8 207 -53 -71 -47 -169 -188
Årets resultat -121 29 66 -8 207 -53 -71 -47 -169 -188
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 71 94 0 0 7 25 52 80 119
Omsättningstillgångar 730 911 734 721 790 300 328 302 286 590
Tillgångar 777 982 828 721 790 307 353 354 367 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 386 356 290 298 91 144 215 261 431
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 512 596 471 430 492 216 209 139 105 279
Skulder och eget kapital 777 982 828 721 790 307 353 354 367 710
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 300 - 300 310 310 250 75 25 0 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 300 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 94 94 94 94 94 79 24 8 0 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 500 690 685 570 746 450 185 130 0 306
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 500 690 660 570 746 450 185 100 - 306
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 405 410 404 405 329 99 33 - 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -98 53 89 -9 214 -35 -43 -17 -117 -135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,54% 4,55% 15,79% -23,59% 65,78% 143,24% 85,00% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,57% 2,95% 7,97% -0,97% 26,20% -17,26% -19,83% -12,71% - -25,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,20% 4,20% 10,00% -1,23% 27,75% -11,78% -37,84% -45,00% - -58,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,20% 94,78% 91,82% 95,79% 95,84% 87,78% 93,51% 91,00% - 90,52%
Rörelsekapital/omsättning 43,60% 45,65% 39,85% 51,05% 39,95% 18,67% 64,32% 163,00% - 101,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,11% 39,31% 43,00% 40,22% 37,72% 29,64% 40,79% 60,73% 71,12% 60,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,58% 152,85% 155,84% 167,67% 160,57% 138,89% 156,94% 217,27% 272,38% 211,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...