Visa allt om Johan Tärnström Golf Aktiebolag
Visa allt om Johan Tärnström Golf Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 614 975 1 845 1 514 718 835 1 914 2 215 2 694 2 513
Övrig omsättning 21 15 - 1 15 38 - - - 105
Rörelseresultat (EBIT) 19 11 247 157 -53 -88 -115 16 48 42
Resultat efter finansnetto 19 9 239 149 -70 -103 -130 3 42 35
Årets resultat 15 7 223 149 -70 -103 -130 2 27 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 35 49 68 11 11 22 28 26 4
Omsättningstillgångar 365 271 453 296 196 159 340 605 505 419
Tillgångar 365 306 502 364 207 187 362 633 531 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 264 357 135 -114 -44 60 190 187 190
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 16 20 36 52
Kortfristiga skulder 86 42 144 230 321 231 287 423 307 180
Skulder och eget kapital 365 306 502 364 207 187 362 633 531 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 236 - 198 334 358 176 242 253 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 18 - - - -
Löner till övriga anställda 256 0 211 - 0 0 122 83 178 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 81 74 66 62 105 105 87 99 137 123
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 635 990 1 845 1 515 733 873 1 914 2 215 2 694 2 618
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 614 975 1 845 1 514 718 835 957 1 108 1 347 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 314 279 270 444 449 207 224 291 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 25 261 164 -53 -88 -109 24 56 46
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,03% -47,15% 21,86% 110,86% -14,01% -56,37% -13,59% -17,78% 7,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,21% 3,59% 49,20% 43,13% -24,15% -45,99% -31,77% 2,69% 9,23% 10,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,09% 1,13% 13,39% 10,37% -6,96% -10,30% -6,01% 0,77% 1,82% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,80% 55,90% 47,75% 45,31% 88,72% 68,86% 31,03% 32,69% 36,56% 30,60%
Rörelsekapital/omsättning 45,44% 23,49% 16,75% 4,36% -17,41% -8,62% 2,77% 8,22% 7,35% 9,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,44% 86,27% 71,12% 37,09% -55,07% -23,53% 16,57% 30,02% 35,22% 44,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 424,42% 645,24% 166,67% 44,78% 61,06% 68,83% 53,31% 42,32% 48,53% 95,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...