Visa allt om Crossroads Learning & Entertainment AB
Visa allt om Crossroads Learning & Entertainment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 116 935 183 1 110 787 470 1 269 1 554 743 658
Övrig omsättning - 138 - - - 189 406 453 310 482
Rörelseresultat (EBIT) 31 621 -323 -120 98 -678 -86 354 -73 -288
Resultat efter finansnetto 24 611 -331 -137 78 -708 -98 339 -993 -312
Årets resultat 24 611 -331 -137 78 -708 -98 339 -993 -312
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 72 88 95 106 117 137 555 353 1 142
Omsättningstillgångar 5 9 0 240 179 205 641 399 263 229
Tillgångar 77 81 88 335 285 321 778 954 616 1 371
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -121 -145 -755 -425 -288 -366 342 439 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 50 608 380 178 94 18 0 0 20
Kortfristiga skulder 151 176 236 379 394 594 418 515 516 1 251
Skulder och eget kapital 77 81 88 335 285 321 778 954 616 1 371
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 224 118 79 0 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 207 551 361 108 99 63 68 0 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 85 149 280 194 262 166 112 5 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 116 1 073 183 1 110 787 659 1 675 2 007 1 053 1 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 3 2 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 935 61 555 787 470 635 777 372 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 298 136 323 330 619 180 139 8 131
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 621 -316 -109 109 -658 -47 386 -35 -235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,59% 410,93% -83,51% 41,04% 67,45% -62,96% -18,34% 109,15% 12,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,26% 766,67% -367,05% -35,82% 34,39% -211,21% -11,05% 37,11% -11,85% -21,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,72% 66,42% -176,50% -10,81% 12,45% -144,26% -6,78% 22,78% -9,83% -43,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 91,26% 78,20% 91,11% 60,64% 55,16% 62,16% 69,85% 73,40%
Rörelsekapital/omsättning -125,86% -17,86% -128,96% -12,52% -27,32% -82,77% 17,57% -7,46% -34,05% -155,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -157,14% -179,01% -857,95% -126,87% -101,05% -114,02% 43,96% 46,02% 16,23% 7,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,31% 5,11% 0,00% 63,32% 45,43% 34,51% 153,35% 77,48% 50,97% 18,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...