Visa allt om Skabersjö Institut för Korttidsterapi AB
Visa allt om Skabersjö Institut för Korttidsterapi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 053 2 549 2 523 2 584 2 501 2 568 4 095 2 611 2 604 2 939
Övrig omsättning 10 80 180 12 10 33 437 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 105 259 343 336 228 141 1 495 - 929 369
Resultat efter finansnetto 1 406 234 460 282 73 -164 1 236 - 439 105
Årets resultat 1 110 68 470 141 92 -145 775 - 63 77
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 * 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 213 2 933 2 756 4 310 4 441 4 675 3 896 4 635 4 346 4 837
Omsättningstillgångar 2 633 2 092 1 839 1 395 1 178 1 155 2 633 2 538 1 852 1 683
Tillgångar 5 846 5 025 4 594 5 705 5 619 5 830 6 530 7 173 6 197 6 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 144 2 533 2 465 1 995 1 854 1 762 2 507 2 432 1 502 1 439
Obeskattade reserver 586 525 679 791 706 821 890 662 488 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 112 289 397 107 150 663 584 1 539 2 390 2 787
Kortfristiga skulder 3 004 1 678 1 053 2 812 2 909 2 584 2 548 2 540 1 817 1 992
Skulder och eget kapital 5 846 5 025 4 594 5 705 5 619 5 830 6 530 7 173 6 197 6 520
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04 *
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 736 744 186 36 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 480 - 150 - 0
Löner till övriga anställda - 0 811 752 828 221 243 217 252 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 286 296 405 426 407 253 243 570
Utdelning till aktieägare 0 1 500 0 0 0 0 600 700 0 0
Omsättning 3 063 2 629 2 703 2 596 2 511 2 601 4 532 2 611 2 606 2 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 018 - 841 861 834 856 1 365 870 868 980
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 231 - 387 375 458 506 489 240 208 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 127 303 372 423 315 228 1 642 - 1 048 491
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,77% 1,03% -2,36% 3,32% -2,61% -37,29% 56,84% 0,27% -11,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,64% 5,21% 10,34% 16,13% 4,11% 2,71% 23,87% - 17,80% 7,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,93% 10,28% 18,83% 35,60% 9,24% 6,15% 38,07% - 42,36% 16,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,20% 90,86% 90,53% 88,58% 95,48% 91,47% 82,61% - 83,45% 83,36%
Rörelsekapital/omsättning -12,15% 16,24% 31,15% -54,84% -69,21% -55,65% 2,08% -0,08% 1,34% -10,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,49% 58,56% 65,19% 45,78% 42,26% 40,60% 48,44% 40,71% 29,91% 25,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,65% 124,67% 174,64% 49,61% 40,50% 44,70% 103,34% 99,92% 101,93% 84,49%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-04 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...