Visa allt om Villabyggen Eriksson i Uppsala Aktiebolag
Visa allt om Villabyggen Eriksson i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 170 574 146 210 12 431 93 988 87 961 92 274 84 660 69 781
Övrig omsättning 249 2 120 323 614 367 434 981 459 328 -
Rörelseresultat (EBIT) -20 1 215 -502 -279 -275 -356 1 575 4 655 5 567 2 430
Resultat efter finansnetto 875 6 349 20 306 269 -59 62 2 112 4 703 5 725 2 923
Årets resultat 700 6 431 20 953 -1 112 -54 25 1 244 2 317 3 044 2 462
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 413 22 503 5 231 5 894 4 205 6 802 4 358 4 796 1 120 955
Omsättningstillgångar 8 416 22 965 34 861 15 606 13 039 19 183 25 076 28 565 33 008 24 309
Tillgångar 45 829 45 468 40 092 21 500 17 244 25 985 29 433 33 361 34 128 25 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 459 40 259 35 078 15 375 12 952 13 962 15 187 14 818 13 001 10 297
Obeskattade reserver 2 905 3 385 3 945 4 915 3 190 3 190 3 190 2 912 1 586 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 466 1 825 1 069 1 210 1 102 8 834 11 057 15 630 19 541 14 835
Skulder och eget kapital 45 829 45 468 40 092 21 500 17 244 25 985 29 433 33 361 34 128 25 264
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 326 695 608 799
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 237
Löner till övriga anställda 448 275 281 0 0 0 8 157 12 334 9 888 8 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 152 86 88 0 0 0 3 039 4 958 4 084 3 468
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 1 250 1 250 1 250 1 000 1 250 875 500 340
Omsättning 1 419 2 694 469 824 12 798 94 422 88 942 92 733 84 988 69 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 0 1 0 0 0 25 39 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 585 - 146 - - - 3 518 2 366 2 731 2 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 - 369 - - - 479 477 485 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 1 303 -414 -193 -204 -285 1 646 4 813 5 681 2 643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 103,83% 293,15% -30,48% -98,31% -86,77% 6,85% -4,67% 8,99% 21,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,66% 13,97% 50,65% 1,25% -0,34% 0,27% 7,19% 14,42% 16,80% 11,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 221,79% 1 106,97% 13 909,59% 128,10% -0,47% 0,07% 2,41% 5,21% 6,77% 4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,35% 54,53% 100,00% 0,00% -0,40% 0,16% 19,12% 26,84% 28,26% 25,70%
Rörelsekapital/omsättning 337,61% 3 682,93% 23 145,21% 6 855,24% 96,03% 11,01% 15,94% 14,02% 15,91% 13,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,86% 94,35% 95,17% 88,36% 88,74% 62,78% 59,59% 50,70% 41,44% 41,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,45% 1 258,36% 3 261,09% 1 289,75% 1 183,21% 217,15% 226,79% 182,76% 168,92% 163,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...