Visa allt om Villabyggen Eriksson i Uppsala Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 836 7 728 8 562 43 340 875 2 849 1 170 574 146 210
Övrig omsättning 0 0 0 0 164 783 249 2 120 323 614
Rörelseresultat (EBIT) -19 -140 1 137 7 691 -1 407 704 -20 1 215 -502 -279
Resultat efter finansnetto 760 -357 1 473 7 815 2 353 2 585 875 6 349 20 306 269
Årets resultat 759 224 1 212 6 215 3 995 2 246 700 6 431 20 953 -1 112
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 144 36 762 36 599 26 775 21 406 40 279 37 413 22 503 5 231 5 894
Omsättningstillgångar 9 459 13 184 14 388 24 415 31 219 3 550 8 416 22 965 34 861 15 606
Tillgångar 51 604 49 945 50 986 51 190 52 625 43 830 45 829 45 468 40 092 21 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 940 48 381 48 657 47 445 41 480 38 204 38 459 40 259 35 078 15 375
Obeskattade reserver 650 650 1 350 1 380 1 380 3 105 2 905 3 385 3 945 4 915
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 014 915 980 2 366 9 765 2 520 4 466 1 825 1 069 1 210
Skulder och eget kapital 51 604 49 945 50 986 51 190 52 625 43 830 45 829 45 468 40 092 21 500
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 448 275 281 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 152 86 88 0
Utdelning till aktieägare 250 200 500 0 250 250 2 500 2 500 1 250 1 250
Omsättning 836 7 728 8 562 43 340 1 039 3 632 1 419 2 694 469 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 4 2 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 836 7 728 8 562 43 340 438 712 585 - 146 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 720 723 701 449 496 303 - 369 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 -140 1 137 7 691 -1 336 784 68 1 303 -414 -193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -89,18% -9,74% -80,24% 4 853,14% -69,29% 143,50% 103,83% 293,15% -30,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,47% -0,28% 2,98% 16,25% 5,40% 6,02% 5,66% 13,97% 50,65% 1,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 91,03% -1,81% 17,72% 19,19% 324,69% 92,56% 221,79% 1 106,97% 13 909,59% 128,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,31% 90,10% 87,35% 54,53% 100,00% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning 890,55% 158,76% 156,60% 50,87% 2 451,89% 36,15% 337,61% 3 682,93% 23 145,21% 6 855,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,82% 97,88% 97,50% 94,79% 80,87% 92,69% 88,86% 94,35% 95,17% 88,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 468,52% 1 438,36% 844,08% 540,53% 115,72% 140,28% 188,45% 1 258,36% 3 261,09% 1 289,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!