Visa allt om Hallands Vent & Plåtentreprenader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 48 193 66 122 68 873 43 424 55 305 51 593 44 630 39 547 43 531 36 868
Övrig omsättning 765 1 014 121 132 217 50 101 0 2 560 241
Rörelseresultat (EBIT) 881 715 5 167 -1 609 1 064 2 028 2 212 937 874 1 441
Resultat efter finansnetto 1 097 628 5 267 -1 583 1 445 2 032 1 958 620 646 1 067
Årets resultat 735 468 3 019 5 1 642 1 684 1 142 408 551 531
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 749 2 655 2 210 1 861 1 714 1 727 1 366 1 616 1 795 1 904
Omsättningstillgångar 19 287 22 468 23 798 16 901 18 720 18 836 18 951 15 782 15 434 17 148
Tillgångar 22 036 25 123 26 009 18 762 20 434 20 564 20 316 17 398 17 229 19 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 168 8 433 7 965 4 946 6 241 6 199 5 514 5 372 4 964 4 414
Obeskattade reserver 1 872 1 655 1 655 200 1 819 2 406 2 313 1 853 1 796 1 862
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 837 3 195 3 821 4 096 2 325 2 425 3 866 4 341 4 498 3 866
Kortfristiga skulder 8 160 11 841 12 568 9 520 10 049 9 533 8 623 5 832 5 972 8 910
Skulder och eget kapital 22 036 25 123 26 009 18 762 20 434 20 564 20 316 17 398 17 229 19 052
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 11 324 9 994 10 940 7 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 4 475 3 768 4 312 2 772
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 300 1 600 0 1 000 0 0
Omsättning 48 958 67 136 68 994 43 556 55 522 51 643 44 731 39 547 46 091 37 109
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 34 37 34 35 36 33 29 33 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 339 1 945 1 861 1 277 1 580 1 433 1 352 1 364 1 319 1 536
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 491 504 509 473 480 475 474 479 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 068 953 5 388 -1 331 1 352 2 391 2 550 1 274 1 144 1 673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,12% -3,99% 58,61% -21,48% 7,19% 15,60% 12,85% -9,15% 18,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,37% 2,86% 20,70% -8,14% 7,34% 10,65% 10,96% 5,39% 5,73% 7,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,45% 1,09% 7,82% -3,52% 2,71% 4,25% 4,99% 2,37% 2,27% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,71% 34,49% 44,28% 52,11% 45,48% 50,72% 53,88% 55,70% 43,70% 41,55%
Rörelsekapital/omsättning 23,09% 16,07% 16,31% 17,00% 15,68% 18,03% 23,14% 25,16% 21,74% 22,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,23% 38,71% 35,59% 27,19% 37,49% 39,27% 36,02% 39,18% 36,94% 30,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,28% 169,48% 169,70% 146,25% 154,65% 148,81% 162,62% 160,00% 151,32% 126,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!