Visa allt om COBOLT Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2008-12
Nettoomsättning 147 205 121 521 112 618 105 305 81 977 65 854 63 892 65 952 56 693 40 304
Övrig omsättning 6 241 4 023 2 981 4 412 1 350 2 059 8 438 8 237 8 026 7 358
Rörelseresultat (EBIT) 16 715 8 603 13 248 13 891 356 -3 843 -9 238 7 393 4 916 2 679
Resultat efter finansnetto 16 567 8 400 13 066 13 737 178 -3 996 -9 721 7 361 4 850 2 215
Årets resultat 13 519 8 392 13 059 13 719 -3 131 -4 007 -9 721 7 355 8 116 2 214
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 452 14 458 14 053 9 052 8 744 12 843 33 832 32 565 32 491 21 729
Omsättningstillgångar 91 405 71 365 59 075 57 521 35 177 33 052 39 677 38 801 28 200 17 999
Tillgångar 105 858 85 823 73 128 66 573 43 921 45 895 73 509 71 366 60 691 39 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 577 55 163 46 512 33 618 20 267 22 905 47 617 57 490 50 243 26 069
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 816 788 1 083 883 995 1 110 1 211 1 035 893 1 327
Långfristiga skulder 6 192 8 082 11 906 10 502 10 502 10 579 10 807 555 706 477
Kortfristiga skulder 30 272 21 790 13 627 21 570 12 157 11 301 13 874 12 286 8 848 11 855
Skulder och eget kapital 105 858 85 823 73 128 66 573 43 921 45 895 73 509 71 366 60 691 39 728
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 368 1 414 1 811 - - - 7 822 1 388 1 144 862
Varav tantiem till styrelse & VD - 366 794 - - - 6 913 0 57 131
Löner till övriga anställda 31 281 28 232 25 859 - - - 17 303 16 152 13 134 8 959
Varav resultatlön till övriga anställda - 3 192 3 009 - - - - 0 379 -
Sociala kostnader 9 997 9 058 9 551 - - - 9 337 6 612 5 728 4 455
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 153 446 125 544 115 599 109 717 83 327 67 913 72 330 74 189 64 719 47 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 52 47 44 42 37 40 35 29 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 413 2 337 2 396 2 393 1 952 1 780 1 597 1 884 1 955 1 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 828 766 822 795 642 717 888 701 710 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 590 11 251 15 225 15 432 2 084 -1 959 -2 295 15 189 11 391 8 872
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,14% 7,91% 6,94% 28,46% 24,48% 3,07% -3,12% 16,33% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,79% 10,02% 18,14% 20,88% 0,81% -8,36% -12,44% 10,44% 8,10% 6,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,35% 7,08% 11,78% 13,20% 0,43% -5,83% -14,31% 11,29% 8,67% 6,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,97% 68,04% 68,96% 67,18% 63,82% 65,98% 71,83% 75,53% 72,13% 71,87%
Rörelsekapital/omsättning 41,53% 40,80% 40,36% 34,14% 28,08% 33,03% 40,39% 40,20% 34,13% 15,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,78% 64,28% 63,60% 50,50% 46,14% 49,91% 64,78% 80,56% 82,78% 65,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 216,21% 237,29% 287,93% 183,52% 176,32% 163,91% 198,06% 241,61% 250,53% 89,71%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 116 291 104 031 100 834 94 095 70 495 59 187 61 681 63 605 55 611 47 881
Övrig omsättning 5 093 4 023 2 956 4 395 1 350 2 012 8 438 8 237 8 026 6 375
Rörelseresultat (EBIT) 13 801 7 665 11 844 12 540 15 -3 079 -8 041 8 127 6 267 3 381
Resultat efter finansnetto 13 817 7 635 11 841 12 549 41 -3 157 -8 458 8 153 6 233 3 371
Årets resultat 10 820 7 635 11 841 12 549 -3 259 -3 157 -8 458 8 153 9 510 3 371
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 732 18 877 18 776 13 602 12 963 20 097 37 916 36 396 35 639 26 515
Omsättningstillgångar 68 433 59 023 55 938 51 339 32 393 27 836 39 327 37 240 26 112 23 461
Tillgångar 92 165 77 900 74 714 64 941 45 356 47 933 77 243 73 636 61 752 49 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 727 56 907 49 272 37 431 24 882 28 140 51 599 60 057 51 645 42 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 816 788 1 083 883 995 1 110 1 211 1 035 893 934
Långfristiga skulder 6 193 8 082 11 906 10 502 10 502 10 579 11 017 555 706 0
Kortfristiga skulder 17 429 12 123 12 453 16 125 8 977 8 104 13 416 11 989 8 506 6 906
Skulder och eget kapital 92 165 77 900 74 714 64 941 45 356 47 933 77 243 73 636 61 752 49 976
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 368 1 414 1 811 - - - 7 822 1 388 1 144 1 057
Varav tantiem till styrelse & VD - 365 - - - - 6 913 - 57 181
Löner till övriga anställda 22 997 23 140 20 763 - - - 15 489 13 378 11 739 9 913
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 379 627
Sociala kostnader 8 376 8 449 9 066 - - - 9 202 6 432 5 728 5 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 121 384 108 054 103 790 98 490 71 845 61 199 70 119 71 842 63 637 54 256
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 47 43 40 39 34 38 27 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 280 2 213 2 345 2 352 1 808 1 741 1 623 2 356 2 060 1 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 784 726 765 787 631 712 882 833 704 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 666 10 313 13 821 14 081 1 743 -1 195 -1 098 15 923 12 742 10 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,78% 3,17% 7,16% 33,48% 19,11% -4,04% -3,02% 14,37% 16,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,15% 10,06% 16,11% 19,57% 0,45% -6,25% -10,20% 11,19% 10,15% 6,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,01% 7,53% 11,94% 13,51% 0,29% -5,06% -12,77% 12,95% 11,27% 7,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,40% 70,11% 68,21% 67,65% 67,27% 68,53% 70,70% 74,63% 71,57% 72,30%
Rörelsekapital/omsättning 43,86% 45,08% 43,13% 37,42% 33,22% 33,34% 42,01% 39,70% 31,66% 34,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,48% 73,05% 65,95% 57,64% 54,86% 58,71% 66,80% 81,56% 83,63% 84,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,95% 327,97% 291,55% 219,89% 210,67% 188,85% 203,64% 234,57% 236,06% 229,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!