Visa allt om Victoria Scandinavian Soap AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2018 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 34 286 124 741 116 373 72 815 100 952 63 255 54 707 54 581 68 488 69 986
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 53 0 130 5 318
Rörelseresultat (EBIT) -12 061 -30 853 2 283 -503 -3 538 -70 -4 683 -1 336 4 402 2 092
Resultat efter finansnetto -13 328 -32 922 652 -1 888 -4 930 -645 -5 199 -2 662 2 620 332
Årets resultat -11 852 -29 871 493 614 -125 1 051 -1 245 100 102 106
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 697 14 582 16 266 17 680 19 856 21 499 24 200 26 682 29 753 30 457
Omsättningstillgångar 60 689 26 301 58 253 37 312 34 956 25 805 22 843 27 440 23 069 24 165
Tillgångar 74 386 40 882 74 519 54 992 54 812 47 304 47 043 54 122 52 822 54 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 642 -25 506 4 365 3 871 3 257 2 882 1 831 3 276 3 776 4 274
Obeskattade reserver 0 1 476 4 527 4 527 7 234 12 060 14 081 17 710 20 531 18 071
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 060 21 639 27 705 28 322 17 121 20 655 22 406 20 577 14 353 16 633
Kortfristiga skulder 59 684 43 273 37 923 18 272 27 200 11 707 8 725 12 559 14 162 15 644
Skulder och eget kapital 74 386 40 882 74 519 54 992 54 812 47 304 47 043 54 122 52 822 54 622
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 794 - - - - - 1 929 1 896 2 024 1 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 130 - - - - - 8 998 8 768 9 438 9 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 670 - - - - - 4 269 3 994 4 101 4 208
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600
Omsättning 34 286 124 741 116 373 72 815 100 952 63 308 54 707 54 711 68 493 70 304
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 52 42 32 0 27 30 29 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 745 2 399 2 771 2 275 - 2 343 1 824 1 882 2 140 2 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 296 0 0 0 - 0 507 505 486 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 710 -28 465 5 468 -371 -2 914 3 125 -1 054 2 303 7 540 5 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 7,19% 59,82% -27,87% - 15,63% 0,23% -20,31% -2,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,21% -75,46% 3,07% -0,91% -6,45% -0,14% -9,95% -2,47% 8,34% 3,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -35,18% -24,73% 1,96% -0,69% -3,50% -0,11% -8,56% -2,45% 6,43% 2,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -25,46% -15,69% 15,19% 9,22% 8,00% 10,88% 3,89% 9,72% 16,96% 14,35%
Rörelsekapital/omsättning 2,93% -13,61% 17,47% 26,15% 7,68% 22,29% 25,81% 27,26% 13,01% 12,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,86% -59,57% 10,60% 13,46% 16,24% 25,98% 27,24% 31,58% 37,47% 32,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,59% 25,28% 62,03% 83,03% 59,21% 63,08% 72,00% 75,87% 49,17% 65,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!