Visa allt om Hotellia Aktiebolag
Visa allt om Hotellia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 466 1 510 1 492 1 476 1 465 1 420 1 368 1 415 1 250 1 257
Övrig omsättning 298 241 - - 71 228 211 951 - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 16 181 278 356 212 37 763 96 132
Resultat efter finansnetto 114 0 112 215 221 120 -95 621 -80 129
Årets resultat -2 -1 67 110 106 63 -55 235 0 68
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 964 2 890 2 935 2 987 3 019 3 068 3 115 3 168 3 385 3 263
Omsättningstillgångar 412 604 1 060 808 784 664 890 1 138 550 804
Tillgångar 3 377 3 494 3 995 3 794 3 803 3 733 4 004 4 306 3 935 4 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 524 1 526 1 528 1 460 1 350 1 244 1 181 1 236 1 001 1 000
Obeskattade reserver 83 69 138 119 68 30 0 152 32 261
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 247 1 215 1 471 1 532 1 700 1 877 2 069 1 989 2 131 1 950
Kortfristiga skulder 522 684 860 683 684 581 755 930 771 856
Skulder och eget kapital 3 377 3 494 3 995 3 794 3 803 3 733 4 004 4 306 3 935 4 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 329 323 332 319 269 274 304 298 301 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 122 114 118 113 96 93 110 115 111 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 764 1 751 1 492 1 476 1 536 1 648 1 579 2 366 1 250 1 257
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 733 755 - 738 733 710 684 708 625 629
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 226 219 - 121 86 184 208 208 125 118
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 253 68 232 334 406 266 91 822 144 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,91% 1,21% 1,08% 0,75% 3,17% 3,80% -3,32% 13,20% -0,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,63% 2,00% 5,06% 8,38% 9,49% 6,48% 1,17% 17,88% 2,44% 3,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,28% 4,64% 13,54% 21,54% 24,64% 17,04% 3,44% 54,42% 7,68% 11,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 98,50% 99,51% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,50% -5,30% 13,40% 8,47% 6,83% 5,85% 9,87% 14,70% -17,68% -4,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,05% 45,22% 40,94% 40,79% 36,82% 33,92% 29,50% 31,25% 26,02% 29,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,93% 88,30% 123,26% 118,30% 114,62% 114,29% 117,88% 122,37% 71,34% 93,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...