Visa allt om XTZ Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 657 17 772 18 566 21 098 18 488 17 417 15 597 15 541 24 811 31 460
Övrig omsättning 164 967 882 754 794 455 399 671 411 324
Rörelseresultat (EBIT) -475 -76 -270 619 833 -471 350 -2 111 -1 060 -974
Resultat efter finansnetto -374 -230 -489 380 610 2 556 188 -2 252 -1 088 -897
Årets resultat -374 -230 -489 380 460 2 556 188 -2 252 -1 088 -897
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 624 2 066 1 865 1 552 2 388 2 323 2 739 2 801 3 341 3 393
Omsättningstillgångar 14 963 13 070 13 622 18 598 17 125 19 894 12 634 12 750 15 178 17 925
Tillgångar 16 587 15 136 15 487 20 149 19 514 22 217 15 373 15 552 18 519 21 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 674 8 416 8 646 12 135 11 754 11 294 3 988 3 799 6 052 7 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 250 2 980 3 802 5 229 5 996 9 141 9 465 9 810 10 155 10 640
Kortfristiga skulder 3 663 3 740 3 039 2 786 1 763 1 783 1 920 1 942 2 313 3 389
Skulder och eget kapital 16 587 15 136 15 487 20 149 19 514 22 217 15 373 15 552 18 519 21 319
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 553 531 399 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 095 960 1 444 1 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 751 612 687 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 14 821 18 739 19 448 21 852 19 282 17 872 15 996 16 212 25 222 31 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 4 5 5 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 664 4 443 4 642 5 275 3 698 4 354 3 119 3 108 4 135 3 933
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 492 624 568 406 575 485 425 424 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 413 61 821 1 053 -239 525 -1 929 -960 -887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,53% -4,28% -12,00% 14,12% 6,15% 11,67% 0,36% -37,36% -21,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,66% -0,50% -1,72% 3,07% 4,27% 14,41% 4,69% -11,38% -3,34% -2,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,88% -0,43% -1,44% 2,93% 4,51% 18,38% 4,62% -11,39% -2,49% -1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,73% 33,68% 32,91% 32,74% 26,77% 30,48% 34,94% 23,69% 22,05% 21,32%
Rörelsekapital/omsättning 77,10% 52,50% 57,00% 74,95% 83,09% 103,98% 68,69% 69,55% 51,85% 46,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,35% 55,60% 55,83% 60,23% 60,23% 50,83% 25,94% 24,43% 32,68% 34,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,35% 143,32% 188,06% 369,96% 523,20% 783,74% 400,73% 402,99% 388,28% 199,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!