Visa allt om Sellukem AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 66 526 70 535 74 849 63 451 58 536 50 906 67 093 68 465 72 001 66 774
Övrig omsättning 1 323 677 84 50 69 208 75 277 234 775
Rörelseresultat (EBIT) 16 3 644 -3 042 637 206 -3 354 -4 756 1 678 5 975 2 933
Resultat efter finansnetto 719 3 292 -3 088 1 756 3 -2 002 -4 238 3 406 6 097 2 467
Årets resultat 719 3 292 -3 088 1 756 3 -2 002 -3 247 1 766 5 172 1 389
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 843 2 208 2 591 2 092 1 186 934 1 054 1 578 1 262 1 418
Omsättningstillgångar 30 562 20 213 22 857 25 654 19 779 20 276 21 944 30 339 27 364 29 005
Tillgångar 33 405 22 421 25 449 27 746 20 965 21 209 22 998 31 916 28 626 30 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 672 6 953 3 661 8 749 8 493 8 490 10 492 13 740 15 973 10 801
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 990 0 603
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 579 2 211 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 733 15 467 21 787 18 997 10 893 10 509 12 506 17 187 12 652 19 020
Skulder och eget kapital 33 405 22 421 25 449 27 746 20 965 21 209 22 998 31 916 28 626 30 424
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 187 3 163 3 004 2 564
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 858 1 481 1 514 1 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 1 500 0 0 0 4 000 0
Omsättning 67 849 71 212 74 933 63 501 58 605 51 114 67 168 68 742 72 235 67 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 088 11 756 12 475 10 575 8 362 8 484 11 182 11 411 12 000 11 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 858 845 964 917 800 917 930 847 824 714
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 937 4 481 -2 257 1 192 633 -2 941 -4 200 2 308 6 499 3 411
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,68% -5,76% 17,96% 8,40% 14,99% -24,13% -2,00% -4,91% 7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,22% 16,30% -10,90% 7,22% 1,78% -8,18% -16,92% 11,23% 22,77% 10,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,61% 5,18% -3,71% 3,16% 0,64% -3,41% -5,80% 5,24% 9,05% 4,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,23% 19,43% 14,24% 20,86% 21,68% 17,89% 11,98% 18,81% 22,80% 19,18%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 6,73% 1,43% 10,49% 15,18% 19,19% 14,07% 19,21% 20,43% 14,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,97% 31,01% 14,39% 31,53% 40,51% 40,03% 45,62% 45,47% 55,80% 36,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,30% 59,60% 48,85% 59,23% 121,76% 105,17% 110,44% 92,25% 129,93% 89,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!