Visa allt om LL 628 Atlantic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 14 094 13 185 11 957 12 021 10 609 8 947 6 656 6 076 7 817 7 769
Övrig omsättning 9 9 87 0 0 0 0 0 75 671
Rörelseresultat (EBIT) 3 196 1 772 1 253 946 1 880 906 -401 -93 367 -258
Resultat efter finansnetto 3 142 1 910 1 194 892 1 815 854 -407 -96 211 -313
Årets resultat 1 287 1 480 1 072 670 1 400 525 211 348 432 356
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 471 6 754 5 175 5 416 5 291 4 421 2 340 2 824 3 086 4 552
Omsättningstillgångar 4 038 1 807 2 913 2 840 2 438 1 690 1 108 1 036 1 026 786
Tillgångar 10 509 8 561 8 088 8 256 7 730 6 111 3 448 3 860 4 112 5 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 710 5 423 4 568 4 346 3 676 2 276 1 751 1 541 1 193 891
Obeskattade reserver 2 314 823 823 1 025 1 005 1 003 830 1 512 2 089 2 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 511 1 616 1 721 1 825 2 000 2 054 129 223 223 975
Kortfristiga skulder 974 699 977 1 059 1 048 777 737 584 607 994
Skulder och eget kapital 10 509 8 561 8 088 8 256 7 730 6 111 3 448 3 860 4 112 5 337
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 447 965 752 784 803 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 474 337 283 292 321 298
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 103 13 194 12 044 12 021 10 609 8 947 6 656 6 076 7 892 8 440
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 047 6 593 5 979 6 011 2 652 2 982 3 328 3 038 3 909 3 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 763 819 772 785 496 452 523 548 584 567
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 662 2 159 1 614 1 542 2 390 1 545 203 539 1 025 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,89% 10,27% -0,53% 13,31% 18,58% 34,42% 9,55% -22,27% 0,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,41% 22,95% 15,49% 11,53% 24,32% 14,87% -11,46% -2,07% 9,07% -4,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,68% 14,90% 10,48% 7,92% 17,72% 10,16% -5,93% -1,32% 4,77% -3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,52% 37,03% 43,12% 43,41% 63,39%
Rörelsekapital/omsättning 21,74% 8,40% 16,19% 14,82% 13,10% 10,20% 5,57% 7,44% 5,36% -2,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,51% 70,84% 64,42% 62,32% 57,70% 50,05% 69,56% 68,79% 66,45% 50,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 414,58% 258,51% 298,16% 268,18% 232,63% 217,50% 150,34% 177,40% 169,03% 79,07%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...