Visa allt om Vattenfall Tuggen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 41 370 47 036 49 245 59 371 63 895 64 184 77 082 68 661 67 105 60 713
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 960 2 629 4 865 7 124 3 778 3 113 3 643 2 131 3 543 3 568
Resultat efter finansnetto 951 2 652 4 799 3 294 1 216 2 706 2 966 369 1 243 -110
Årets resultat 19 51 5 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 447 200 568 175 240 153 254 133 305 135 360 136 587 132 582 127 556 129 243
Omsättningstillgångar 54 314 16 740 46 089 59 700 22 281 24 346 22 789 22 573 28 018 20 276
Tillgångar 313 761 217 308 221 329 212 954 155 586 159 706 159 377 155 155 155 574 149 519
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 056 156 037 155 986 155 981 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024 1 024
Obeskattade reserver 52 739 51 422 49 120 44 340 41 245 40 021 37 314 34 358 33 947 32 703
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 109 994 109 994 109 994 109 994 109 994 109 994
Kortfristiga skulder 37 966 9 849 16 223 12 633 3 323 8 667 11 046 9 779 10 609 5 798
Skulder och eget kapital 313 761 217 308 221 329 212 954 155 586 159 706 159 377 155 155 155 574 149 519
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 41 370 47 036 49 245 59 371 63 895 64 184 77 082 68 662 67 105 60 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 665 11 368 13 753 14 882 11 140 9 970 10 263 8 398 9 713 9 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,05% -4,49% -17,06% -7,08% -0,45% -16,73% 12,26% 2,32% 10,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,31% 1,22% 2,20% 3,35% 2,43% 1,95% 2,29% 1,43% 2,41% 2,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,32% 5,64% 9,88% 12,00% 5,91% 4,85% 4,73% 3,23% 5,58% 6,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,01% 6,98% 11,16% 13,05% 6,86% 5,78% 5,49% 3,68% 6,05% 6,73%
Rörelsekapital/omsättning 39,52% 14,65% 60,65% 79,28% 29,67% 24,43% 15,23% 18,63% 25,94% 23,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,20% 90,26% 87,79% 89,49% 21,34% 20,19% 18,90% 17,93% 17,68% 16,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,06% 169,97% 284,10% 472,57% 670,51% 280,90% 206,31% 230,83% 264,10% 349,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!