Visa allt om RHL Fastigheter i Borås Aktiebolag
Visa allt om RHL Fastigheter i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 005 8 263 7 776 10 166 8 157 7 173 6 588 6 175 6 755 6 002
Övrig omsättning 438 480 472 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 213 5 327 5 234 6 781 4 914 3 283 2 444 2 999 1 158 3 009
Resultat efter finansnetto 3 474 7 393 7 476 8 153 5 527 3 187 2 228 4 746 2 954 1 883
Årets resultat -177 6 383 807 739 3 655 1 049 770 534 367 346
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 337 57 021 55 241 51 730 49 712 48 401 48 345 41 793 39 560 30 637
Omsättningstillgångar 21 689 19 269 4 479 4 625 4 155 1 998 1 650 2 394 1 295 2 335
Tillgångar 78 027 76 290 59 720 56 355 53 867 50 399 49 995 44 187 40 855 32 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 503 8 880 3 167 1 220 4 137 1 735 1 486 1 016 851 829
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 841 1 697 1 813 1 620 1 427 1 234 656
Långfristiga skulder 29 750 36 375 18 375 18 500 19 750 19 875 24 756 25 407 25 900 26 450
Kortfristiga skulder 45 774 31 035 38 178 34 794 27 183 26 976 22 133 16 337 12 870 5 037
Skulder och eget kapital 78 027 76 290 59 720 56 355 53 867 50 399 49 995 44 187 40 855 32 972
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 6 200 670 700 3 656 1 253 800 300 370 345
Omsättning 8 443 8 743 8 248 10 166 8 157 7 173 6 588 6 175 6 755 6 002
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 946 6 060 5 634 7 123 5 249 3 611 2 772 3 327 1 485 3 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,12% 6,26% -23,51% 24,63% 13,72% 8,88% 6,69% -8,59% 12,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,40% 10,74% 13,40% 15,39% 11,44% 8,31% 5,87% 12,59% 11,10% 9,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 52,65% 99,14% 102,88% 85,30% 75,55% 58,37% 44,58% 90,09% 67,11% 50,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 74,99% 66,37% 52,74% 44,69% 57,34% 25,17% 60,65%
Rörelsekapital/omsättning -300,87% -142,39% -433,37% -296,76% -282,31% -348,22% -310,91% -225,80% -171,35% -45,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,21% 11,64% 5,30% 2,16% 9,19% 3,44% 2,97% 2,30% 2,08% 2,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,38% 62,09% 11,73% 13,29% 15,29% 7,41% 7,45% 14,65% 10,06% 46,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...