Visa allt om CLP System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 33 231 48 951 33 560 25 139 20 776 30 631 27 054 19 880 18 260 21 921
Övrig omsättning 53 117 83 7 453 64 344 381 39 32
Rörelseresultat (EBIT) 7 783 11 556 5 914 1 544 1 568 3 771 2 634 1 797 -208 1 196
Resultat efter finansnetto 7 760 11 545 5 901 1 537 1 563 3 798 2 658 1 746 -132 1 170
Årets resultat 3 466 2 952 2 742 749 1 312 2 125 2 014 943 -144 520
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 640 1 677 1 664 1 593 1 109 923 749 549 392 215
Omsättningstillgångar 17 431 12 788 12 174 9 198 7 790 15 126 8 742 7 825 6 292 6 205
Tillgångar 19 071 14 465 13 838 10 791 8 899 16 049 9 491 8 375 6 684 6 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 973 3 506 3 554 2 092 2 241 4 929 2 804 2 290 1 347 1 491
Obeskattade reserver 5 838 5 143 4 366 3 056 2 582 2 794 1 786 1 786 1 303 1 303
Avsättningar (tkr) 1 452 1 452 1 452 1 212 972 780 636 492 348 204
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 809 4 364 4 466 4 431 3 105 7 546 4 265 3 807 3 687 3 421
Skulder och eget kapital 19 071 14 465 13 838 10 791 8 899 16 049 9 491 8 375 6 684 6 419
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 473 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 430 2 133 1 152 1 733
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 009 743 562 592
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 1 280 898 4 000 0 1 500 0 0
Omsättning 33 284 49 068 33 643 25 146 21 229 30 695 27 398 20 261 18 299 21 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 646 12 238 8 390 6 285 4 155 6 126 5 411 4 970 4 565 5 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 851 1 133 1 004 910 776 792 686 796 627 663
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 819 11 607 5 933 1 571 1 593 3 796 2 644 1 812 -201 1 220
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,11% 45,86% 33,50% 21,00% -32,17% 13,22% 36,09% 8,87% -16,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,81% 79,89% 42,74% 14,32% 17,68% 23,80% 28,06% 22,23% -1,71% 18,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,42% 23,61% 17,62% 6,15% 7,57% 12,47% 9,84% 9,37% -0,62% 5,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,80% 42,90% 42,44% 38,90% 43,75% 38,08% 35,77% 44,48% 35,04% 35,55%
Rörelsekapital/omsättning 37,98% 17,21% 22,97% 18,96% 22,55% 24,75% 16,55% 20,21% 14,27% 12,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,44% 51,97% 50,29% 41,48% 47,81% 44,29% 44,22% 43,98% 35,36% 38,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 311,25% 212,26% 186,95% 119,75% 130,08% 173,38% 163,75% 172,50% 123,27% 110,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!