Visa allt om Mellanskånes Kraft Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 30 740 13 001 18 986 20 078 16 175 16 740 15 312 16 117 19 325 18 750
Övrig omsättning 1 176 1 156 1 084 994 932 731 919 1 006 725 0
Rörelseresultat (EBIT) 440 399 484 211 706 591 374 569 1 725 2 503
Resultat efter finansnetto 579 559 643 383 717 596 386 783 1 757 3 319
Årets resultat 2 2 4 5 4 4 4 6 617 1
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 018 4 012 4 005 4 014 4 036 4 057 4 088 4 117 4 081 0
Omsättningstillgångar 11 840 3 270 2 886 4 589 4 651 7 706 5 116 6 171 3 980 7 545
Tillgångar 15 859 7 282 6 891 8 603 8 687 11 764 9 204 10 288 8 062 7 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 450 3 448 3 446 3 442 3 437 3 433 3 429 3 425 2 795 2 178
Obeskattade reserver 0 0 0 265 265 265 265 265 292 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 409 3 834 3 445 4 895 4 985 8 065 5 510 6 598 4 974 5 340
Skulder och eget kapital 15 859 7 282 6 891 8 603 8 687 11 764 9 204 10 288 8 062 7 545
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 119 131
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 943 2 015 1 402 229
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 812 850 762 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 31 916 14 157 20 070 21 072 17 107 17 471 16 231 17 123 20 050 18 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 247 4 334 6 329 6 693 4 044 5 580 5 104 4 029 4 831 18 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 575 539 541 558 396 380 854 731 587 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 445 402 492 233 737 621 403 590 1 733 2 503
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 136,44% -31,52% -5,44% 24,13% -3,38% 9,33% -4,99% -16,60% 3,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,95% 7,98% 9,65% 4,52% 8,41% 5,26% 4,24% 7,78% 21,81% 44,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,04% 4,47% 3,50% 1,94% 4,52% 3,70% 2,55% 4,96% 9,10% 17,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 11,82% 10,28% 17,89% 100,00% 21,73% 100,00% 24,09% 24,65%
Rörelsekapital/omsättning -1,85% -4,34% -2,94% -1,52% -2,06% -2,14% -2,57% -2,65% -5,14% 11,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,75% 47,35% 50,01% 42,41% 41,94% 30,94% 39,50% 35,30% 37,49% 29,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,92% 85,29% 83,77% 93,75% 93,30% 95,55% 92,85% 93,53% 80,02% 141,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!