Visa allt om Försäkringsmäklarna Björn Gunnarsson AB
Visa allt om Försäkringsmäklarna Björn Gunnarsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 171 2 551 2 473 2 282 1 949 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889
Övrig omsättning 96 - - - 63 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 636 545 178 75 336 212 -112 326 91 275
Resultat efter finansnetto 589 483 90 -32 221 93 -111 375 -320 35
Årets resultat 316 260 20 0 95 81 -111 356 -319 32
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 240 3 309 3 384 3 460 3 531 3 452 3 492 3 602 3 858 3 778
Omsättningstillgångar 224 136 213 194 224 302 363 358 318 370
Tillgångar 3 465 3 444 3 597 3 654 3 755 3 754 3 856 3 960 4 177 4 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 794 641 554 758 913 968 1 030 1 272 1 133 1 523
Obeskattade reserver 340 180 50 10 70 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 45 76 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 892 2 215 2 522 2 467 2 529 2 414 2 487 2 336 2 762 2 057
Kortfristiga skulder 439 363 395 418 243 371 339 353 282 569
Skulder och eget kapital 3 465 3 444 3 597 3 654 3 755 3 754 3 856 3 960 4 177 4 148
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 450 0 - 512 312 320 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 60 - -
Löner till övriga anställda 170 247 463 0 440 370 72 72 72 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 149 257 261 266 272 343 305 206 295
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 267 2 551 2 473 2 282 2 012 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 171 2 551 2 473 2 282 1 949 2 112 1 976 2 018 1 745 1 889
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 323 482 806 753 751 697 1 007 713 619 828
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 705 621 254 147 407 281 -50 391 159 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,90% 3,15% 8,37% 17,09% -7,72% 6,88% -2,08% 15,64% -7,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,35% 15,82% 4,95% 1,72% 8,95% 5,49% -1,01% 11,67% -4,50% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,30% 21,36% 7,20% 2,76% 17,24% 9,75% -1,97% 22,89% -10,77% 8,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,75% 81,89% 79,13% 80,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -9,90% -8,90% -7,36% -9,82% -0,97% -3,27% 1,21% 0,25% 2,06% -10,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,57% 22,69% 16,49% 20,96% 25,69% 25,79% 26,71% 32,12% 27,12% 36,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,03% 37,47% 53,92% 46,41% 92,18% 81,40% 107,08% 101,42% 112,77% 65,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...