Visa allt om Trollesunds Trafikskola Aktiebolag
Visa allt om Trollesunds Trafikskola Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 165 243 260 268 338 327 396 359 425 352
Övrig omsättning - - - - 2 9 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 31 -4 6 94 2 -3 -21 3 -6
Resultat efter finansnetto -16 26 -31 0 91 1 -4 -23 2 -7
Årets resultat -16 26 -31 0 31 1 -4 -23 2 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 95 124 173 27 27 17 14 19 22
Omsättningstillgångar 17 35 25 64 48 36 44 34 56 55
Tillgångar 83 130 149 237 75 63 61 49 75 77
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 53 26 57 57 26 26 30 53 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 64 105 146 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 13 18 33 18 36 36 19 23 27
Skulder och eget kapital 83 130 149 237 75 63 61 49 75 77
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 46 36 0 13 11 81 62
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 24 - 0 76 88 21 16 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 8 15 12 22 24 10 36 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 243 260 268 340 336 396 359 425 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 165 243 260 268 338 327 396 359 425 176
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 32 62 51 98 130 46 136 49
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 60 25 22 94 2 4 -16 8 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,10% -6,54% -2,99% -20,71% 3,36% -17,42% 10,31% -15,53% 20,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,84% 23,85% -2,68% 2,53% 125,33% 3,17% -4,92% -42,86% 4,00% -7,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,45% 12,76% -1,54% 2,24% 27,81% 0,61% -0,76% -5,85% 0,71% -1,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,77% 96,92% 97,39% 100,00% 97,25% 98,48% 97,77% 98,35% 98,30%
Rörelsekapital/omsättning -2,42% 9,05% 2,69% 11,57% 8,88% 0,00% 2,02% 4,18% 7,76% 7,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,58% 40,77% 17,45% 24,05% 76,00% 41,27% 42,62% 61,22% 70,67% 66,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,95% 269,23% 138,89% 193,94% 266,67% 100,00% 122,22% 178,95% 243,48% 203,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...