Visa allt om Assessio International AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08
Nettoomsättning 15 664 11 288 11 781 14 795 11 432 2 897 514 21 11 129 17 971
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -217 239 -2 780 182 -197 -4 979 -2 306 -1 381 -3 005 -3 594
Resultat efter finansnetto 7 405 -6 470 -2 918 81 -262 -5 069 -2 416 -1 504 -3 687 -1 957
Årets resultat 7 460 -6 510 -29 11 262 1 654 1 513 1 984 -1 854 -4 826 -1 107
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 962 5 962 10 895 10 895 10 895 10 895 10 895 10 895 10 895 16 589
Omsättningstillgångar 39 933 25 947 8 332 12 846 1 056 4 504 5 928 1 119 2 004 5 902
Tillgångar 45 895 31 909 19 227 23 740 11 951 15 399 16 823 12 014 12 900 22 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 946 2 485 1 290 16 320 8 057 8 403 6 890 4 906 6 759 13 786
Obeskattade reserver 0 0 0 1 757 757 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 007 27 004 15 124 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 942 2 420 2 813 5 664 3 137 6 996 9 933 7 108 6 140 8 705
Skulder och eget kapital 45 895 31 909 19 227 23 740 11 951 15 399 16 823 12 014 12 900 22 491
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
Löner till styrelse & VD 2 252 - 2 198 2 658 2 616 2 595 - 569 316 3 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 777 493 1 493 3 238 2 185 1 326 820 - 2 796 3 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 410 495 2 159 157 119 1 111 228 57 1 668 2 994
Utdelning till aktieägare 0 0 0 15 000 3 000 0 0 0 0 0
Omsättning 15 664 11 288 11 781 14 795 11 432 2 897 514 21 11 129 17 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 2 2 3 4 3 2 1 70 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 916 5 644 5 891 4 932 2 858 966 257 21 159 1 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 923 3 968 3 347 3 255 1 911 1 959 594 628 121 967
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -217 239 -2 780 182 -197 -4 979 -2 306 -1 381 1 449 -1 077
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,77% -4,18% -20,37% 29,42% 294,62% 463,62% 2 347,62% -99,81% -38,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,27% -19,18% -13,50% 0,90% -1,35% -32,27% -13,63% -11,30% -22,82% -6,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,61% -54,23% -22,04% 1,44% -1,41% -171,52% -446,11% -6 466,67% -26,45% -8,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,24% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 229,77% 208,42% 46,85% 48,54% -18,20% -86,02% -779,18% -28 519,05% -37,16% -15,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,67% 7,79% 6,71% 74,52% 72,36% 54,57% 40,96% 40,84% 52,40% 61,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 013,01% 1 072,19% 296,20% 226,80% 33,66% 64,38% 59,68% 15,74% 32,64% 67,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!