Visa allt om Östermalms Textilateljé Ewa Törner AB
Visa allt om Östermalms Textilateljé Ewa Törner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 922 2 538 2 528 2 548 2 412 1 945 1 669 1 241 1 321 1 453
Övrig omsättning - - - - 11 - - 127 - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 31 30 27 115 63 82 72 20 63
Resultat efter finansnetto 104 -7 0 1 88 34 51 33 -13 33
Årets resultat 62 10 0 0 49 25 35 30 -13 32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 233 2 3 4 6 12 7 9 6 3
Omsättningstillgångar 842 707 789 708 730 746 693 605 579 541
Tillgångar 1 075 709 792 712 736 758 700 614 585 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 165 155 155 189 140 153 118 89 102
Obeskattade reserver 25 0 20 20 20 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 413 158 116 144 160 183 247 204 242 203
Kortfristiga skulder 410 385 500 393 366 434 299 291 254 239
Skulder och eget kapital 1 075 709 792 712 736 758 700 614 585 544
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 116 87 32 82 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 469 491 559 558 510 254 205 164 206 118
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 163 174 202 187 159 109 75 73 76 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 35 0 38 0 0 0
Omsättning 2 922 2 538 2 528 2 548 2 423 1 945 1 669 1 368 1 321 1 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 974 846 843 849 804 648 835 621 661 727
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 218 232 251 252 227 162 190 136 185 151
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 32 31 29 121 68 85 76 22 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,13% 0,40% -0,78% 5,64% 24,01% 16,54% 34,49% -6,06% -9,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,86% 4,37% 3,79% 3,79% 15,62% 8,31% 11,71% 11,73% 3,59% 11,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,10% 1,22% 1,19% 1,06% 4,77% 3,24% 4,91% 5,80% 1,59% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,84% 54,14% 54,27% 52,86% 55,47% 52,90% 57,70% 54,15% 60,11% 45,56%
Rörelsekapital/omsättning 14,78% 12,69% 11,43% 12,36% 15,09% 16,04% 23,61% 25,30% 24,60% 20,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,93% 23,27% 21,54% 23,84% 27,68% 18,47% 21,86% 19,22% 15,21% 18,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,49% 54,03% 63,00% 65,90% 87,43% 71,89% 89,30% 65,64% 94,88% 89,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...