Visa allt om Vivianne Omsorg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 9 636 5 562 4 855 6 180 9 558 8 901 17 793 16 224 14 892 0
Övrig omsättning 767 91 75 928 332 588 1 765 1 179 614 10 396
Rörelseresultat (EBIT) 1 308 -131 381 535 -1 061 377 21 208 791 559
Resultat efter finansnetto 755 -159 8 259 -1 121 335 22 202 793 560
Årets resultat 261 -159 8 259 -1 121 313 167 43 438 445
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 208 284 93 175 220 295 112 0 0
Omsättningstillgångar 3 292 2 336 2 737 5 283 3 427 3 881 4 666 4 314 4 486 2 282
Tillgångar 3 452 2 544 3 021 5 376 3 602 4 102 4 962 4 426 4 486 2 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 787 526 685 676 415 1 538 1 226 1 058 1 115 677
Obeskattade reserver 300 0 0 0 0 0 70 268 198 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 295 679 897 1 202 1 064 1 064 -41 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 070 1 339 1 439 3 497 2 121 1 499 3 707 3 099 3 173 1 605
Skulder och eget kapital 3 452 2 544 3 021 5 376 3 602 4 102 4 962 4 426 4 486 2 282
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 7 080 6 374 14 177 12 297 10 804 7 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 2 460 1 916 4 244 4 165 3 077 2 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0
Omsättning 10 403 5 653 4 930 7 108 9 890 9 489 19 558 17 403 15 506 10 396
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 12 12 16 28 22 0 51 41 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 385 464 405 386 341 405 - 318 363 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 317 414 337 374 353 381 - 325 342 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 355 -54 422 617 -979 452 73 236 791 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,25% 14,56% -21,44% -35,34% 7,38% -49,97% 9,67% 8,94% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,89% -5,15% 12,61% 9,95% -29,43% 9,19% 0,46% 4,70% 17,68% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,57% -2,36% 7,85% 8,66% -11,09% 4,24% 0,13% 1,28% 5,33% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,13% 98,63% 99,40% 99,85% 98,93% 99,93% 99,88% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 12,68% 17,93% 26,74% 28,90% 13,66% 26,76% 5,39% 7,49% 8,82% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,58% 20,68% 22,67% 12,57% 11,52% 37,49% 25,81% 28,37% 28,11% 29,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 159,03% 174,46% 190,20% 151,07% 161,57% 258,91% 125,87% 139,21% 141,38% 142,18%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...