Visa allt om AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Visa allt om AB Salwéns Ingenjörsbyrå

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 297 4 767 5 276 4 996 4 766 3 478 4 176 3 305 3 130 2 806
Övrig omsättning 133 7 - - 58 104 94 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 891 611 851 706 567 818 607 123 210 36
Resultat efter finansnetto 892 607 850 1 008 565 836 624 194 176 48
Årets resultat 693 470 658 780 410 603 750 158 71 150
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 138 17 26 34 45 54 99 152 92
Omsättningstillgångar 2 862 1 933 1 584 3 049 3 222 2 623 2 489 2 085 2 078 2 042
Tillgångar 2 923 2 072 1 600 3 074 3 257 2 668 2 542 2 185 2 229 2 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 814 591 778 900 530 723 2 029 1 399 1 331 1 349
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 398 403 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 18 7 72 0
Kortfristiga skulder 2 109 1 481 822 2 174 2 726 1 942 495 381 423 433
Skulder och eget kapital 2 923 2 072 1 600 3 074 3 257 2 668 2 542 2 185 2 229 2 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 528 373 295 275 135 188
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 60 - 100
Löner till övriga anställda - 2 116 2 346 2 119 1 314 750 1 126 960 1 081 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 524 554 450 424 292 349 285 290 371
Utdelning till aktieägare 692 470 657 780 410 603 1 909 120 90 89
Omsättning 5 430 4 774 5 276 4 996 4 824 3 582 4 270 3 305 3 132 2 806
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 059 953 1 055 1 249 1 192 870 835 826 783 702
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 534 591 648 573 369 357 385 380 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 907 629 860 715 601 847 653 175 277 94
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,12% -9,65% 5,60% 4,83% 37,03% -16,71% 26,35% 5,59% 11,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,55% 29,54% 53,50% 33,93% 18,85% 32,31% 24,59% 8,88% 10,32% 2,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,86% 12,84% 16,22% 20,88% 12,88% 24,78% 14,97% 5,87% 7,35% 1,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,23% 98,32% 97,82% 92,01% 81,49% 89,79% 80,77% 78,97% 83,39% 86,96%
Rörelsekapital/omsättning 14,22% 9,48% 14,44% 17,51% 10,41% 19,58% 47,75% 51,56% 52,88% 57,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,85% 28,52% 48,62% 29,28% 16,27% 27,10% 79,82% 77,45% 72,73% 75,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,70% 130,52% 192,70% 140,25% 118,20% 135,07% 502,83% 547,24% 491,25% 471,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...