Visa allt om Selma Invest AB
Visa allt om Selma Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 526 364 307 576 526 417 425 878 4 584 3 024
Övrig omsättning - - - - - - - - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 127 50 -166 -31 -71 123 212 693 -30 462
Resultat efter finansnetto 517 702 1 065 848 10 101 51 4 998 1 699 -29 454
Årets resultat 399 543 962 666 10 093 38 4 998 1 699 -29 321
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 835 9 398 11 404 11 958 10 280 6 785 3 478 3 544 0 458
Omsättningstillgångar 5 113 7 554 5 606 4 412 5 846 315 4 533 319 2 319 2 629
Tillgångar 16 948 16 952 17 010 16 370 16 127 7 100 8 011 3 863 2 319 3 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 918 16 019 15 775 15 413 15 747 6 555 6 817 1 819 2 043 2 072
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 222 23 1 052 923 0 437
Kortfristiga skulder 2 030 934 1 234 957 157 523 142 1 122 277 577
Skulder och eget kapital 16 948 16 952 17 010 16 370 16 127 7 100 8 011 3 863 2 319 3 087
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 294 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 150 250 152 0 0 0 300 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 47 79 27 0 0 0 160 9
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 300 600 1 000 800 300 0 1 923 1
Omsättning 526 364 307 576 526 417 425 878 4 596 3 024
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 307 288 526 - - - 2 292 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 203 165 181 - - - 384 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 175 98 -101 38 -5 189 278 721 -30 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,51% 18,57% -46,70% 9,51% 26,14% -1,88% -51,59% -80,85% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,06% 4,40% 7,21% 5,38% 62,99% 1,73% 62,56% 43,98% -1,03% 15,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 98,48% 204,95% 399,35% 152,95% 1 931,37% 29,50% 1 179,29% 193,51% -0,52% 15,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,39% 100,00% 100,00% 99,43% 59,97% 42,79%
Rörelsekapital/omsättning 586,12% 1 818,68% 1 424,10% 599,83% 1 081,56% -49,88% 1 033,18% -91,46% 44,55% 67,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,02% 94,50% 92,74% 94,15% 97,64% 92,32% 85,10% 47,09% 88,10% 67,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,87% 808,78% 454,29% 461,02% 3 723,57% 60,23% 3 192,25% 28,43% 472,92% 161,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...