Visa allt om Josefssons Maskinuthyrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 42 208 39 651 27 483 24 729 21 489 25 397 19 882 16 526 16 421 14 363
Övrig omsättning 935 845 1 666 819 559 276 435 1 469 566 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 789 5 742 1 899 1 929 391 4 043 3 453 2 323 1 282 408
Resultat efter finansnetto 2 242 5 746 1 580 1 592 208 3 836 2 880 1 826 920 4
Årets resultat 2 037 4 722 1 355 1 234 325 1 458 1 226 352 438 387
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 881 20 760 15 379 14 922 14 673 11 620 11 367 9 739 6 732 8 636
Omsättningstillgångar 11 007 8 329 5 405 4 910 5 609 6 037 4 014 2 766 2 956 2 602
Tillgångar 36 888 29 089 20 784 19 832 20 282 17 657 15 381 12 505 9 688 11 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 513 7 476 4 754 5 398 4 164 3 839 2 380 1 455 1 103 1 815
Obeskattade reserver 0 462 770 1 000 3 058 3 849 3 333 2 236 1 017 737
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 469 8 685 5 237 4 561 6 116 3 895 5 165 6 352 4 445 5 911
Kortfristiga skulder 14 906 12 466 10 023 8 873 6 944 6 074 4 503 2 463 3 124 2 774
Skulder och eget kapital 36 888 29 089 20 784 19 832 20 282 17 657 15 381 12 505 9 688 11 238
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 1 229 967
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 3 310 2 779 2 993 2 556 2 498 1 250 1 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 1 362 1 085 947 1 091 1 053 1 049 1 020
Utdelning till aktieägare 1 500 2 000 2 000 2 000 0 0 0 300 0 200
Omsättning 43 143 40 496 29 149 25 548 22 048 25 673 20 317 17 995 16 987 14 363
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 9 8 8 8 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 837 3 605 3 054 3 091 2 686 3 175 2 840 2 361 2 346 2 052
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 603 608 625 576 533 550 524 527 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 512 11 218 6 121 5 192 3 127 6 636 5 448 4 094 2 595 1 865
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,45% 44,27% 11,14% 15,08% -15,39% 27,74% 20,31% 0,64% 14,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,45% 20,95% 8,99% 9,48% 2,51% 23,15% 22,49% 18,62% 13,72% 4,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,51% 15,37% 6,80% 7,61% 2,37% 16,09% 17,40% 14,09% 8,09% 3,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,10% 76,72% 76,28% 80,27% 74,72% 75,96% 77,80% 78,18% 72,82% 74,62%
Rörelsekapital/omsättning -9,24% -10,43% -16,80% -16,03% -6,21% -0,15% -2,46% 1,83% -1,02% -1,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,37% 26,94% 25,76% 31,15% 32,29% 38,75% 31,44% 24,81% 19,12% 20,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,36% 42,52% 43,21% 46,24% 53,99% 80,57% 73,88% 96,06% 82,11% 82,80%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...