Visa allt om Solbågen Förvaltnings AB
Visa allt om Solbågen Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 025 4 932 4 998 4 947 4 826 4 881 4 696 4 700 4 765 2 327
Övrig omsättning 50 - - - 216 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 870 1 794 1 740 1 524 1 024 1 188 549 1 050 1 362 134
Resultat efter finansnetto 1 591 1 410 1 387 920 200 254 -236 56 463 -233
Årets resultat 104 51 59 102 5 4 -231 3 0 -85
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 127 16 277 17 817 18 860 19 397 20 408 21 655 22 683 23 786 16 485
Omsättningstillgångar 4 300 4 161 3 573 2 400 1 775 1 685 1 596 1 590 1 650 4 202
Tillgångar 19 427 20 438 21 390 21 261 21 172 22 093 23 250 24 273 25 436 20 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 785 681 630 571 469 463 460 691 688 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 30 34 0 9
Avsättningar (tkr) 358 358 358 358 358 358 358 405 405 405
Långfristiga skulder 16 240 17 454 18 394 18 439 18 419 19 353 20 250 21 087 22 143 14 886
Kortfristiga skulder 2 044 1 946 2 009 1 892 1 927 1 919 2 152 2 056 2 200 4 700
Skulder och eget kapital 19 427 20 438 21 390 21 261 21 172 22 093 23 250 24 273 25 436 20 688
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 42 - 194 309 334 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 25 43 0 318 61 32 46 208 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 33 36 12 154 130 262 312 208 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 075 4 932 4 998 4 947 5 042 4 881 4 696 4 700 4 765 2 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 025 4 932 4 998 4 947 4 826 4 881 4 696 2 350 4 765 2 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 127 61 114 87 471 514 605 362 419 191
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 020 2 944 2 903 2 708 2 263 2 434 1 793 2 258 2 389 667
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,89% -1,32% 1,03% 2,51% -1,13% 3,94% -0,09% -1,36% 104,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,63% 9,03% 9,14% 7,21% 4,90% 5,38% 2,36% 4,41% 5,51% 0,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,23% 37,41% 39,10% 30,99% 21,51% 24,36% 11,69% 22,79% 29,42% 6,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,90% 44,91% 31,29% 10,27% -3,15% -4,79% -11,84% -9,91% -11,54% -21,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,04% 3,33% 2,95% 2,69% 2,22% 2,10% 2,07% 2,95% 2,70% 3,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 210,37% 213,82% 177,85% 126,85% 92,11% 87,81% 74,16% 77,33% 75,00% 89,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...